Klik hier voor terugbladeren
klik op de linker pijl voor terugbladeren, rechts voor vooruit.
Klik hier voor vooruitbladeren
Van der Haghen, diverse links.
http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-de-paula-lopes/I317.php
Kwartierstaat De Paula Lopes » Andries van der Haghen
Persoonlijke gegevens Andries van der Haghen ?

  * Geboren rond 1535 te Yperen Lotharingen en Het Duitse Rijk.
  * Overleden voor 10 oktober 1594 te Lotharingen en Het Duitse Rijk.
  * Beroep: Koopman.
   Brugge

Gezin Andries van der Haghen

Getrouwd met Maria van Surkesteyn rond 1560.

Kind(eren):

  1. Steven van der Haghen 1563-1624

Notities bij Andries van der Haghen
Komt voor in het eerste aandeelhoudersregister van de Kamer van 
Amsterdam der Vereenigde Oostindische Compagnie van 1602. 
Hij was aandeelhoudervoor 300,- gulden.
http://www.fhk.eur.nl/personal/r.dekker/THEMA4ZE.html
Steven van der Haghen vertelt eveneens met verve over zijn welhaast aangeboren zucht naar avontuur. Zijn ouders, die in Brugge woonden, hadden hem ondergebracht bij zijn grootvader in Utrecht. In 1573, toen hij tien jaar was, reisde hij terug naar Brugge, waar zijn vader hem prompt opnieuw uitbesteedde. Omdat de oom bij wie hij in huis kwam, een `zeer streng man' was, liep hij weg. Als reisgeld had hij de fooien van bezoekende kooplie¬den opgespaard. Van der Haghen vertrok naar Duinkerken, waar hij een schipper zocht die hem mee naar Spanje wilde nemen. Zelfs naar toenmalige normen was dat jong om erop uit te trekken, blijkens de reactie van de Duinkerker schippers. `Wel jongen,' zeiden zij, `wat wout gij in SpangiÀn doen, gij zijt nog veel te jonk. Ik hoor wel gij zijt een boefken ende bent uw ouders ontlopen.' Toch wist hij aan boord van een schip te komen, wat het begin was van jarenlange omzwervingen. Uiteindelijk klom hij op tot vlootvoogd van de Verenigde Oostindische Compagnie.

http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01/bran038biog01_1691.htm

[Steven van der Haghen]

Haghen (Steven van der), geb. te Amersf. in 1563, werd daar korten tijd ‘opt Latijn’ en daarna in Vlaanderen ‘opte negotie gedaen’, doch ontliep zijne betrekkingen, voer naar Spanje, waar hij van Nov. 1575 drie jaar rondzwierf. Thuis gekomen, wandelde hij van Kampen over Rome naar Napels, kwam, in dienst van den onderkoning, die de zeereis langs de kust deed, te Barcelona, trok het schiereiland door en voer van San-Lucar naar Zeeland, zoodat hij in 1584 op 21-jarigen leeftijd in zijne geboortestad aankwam. Nog dertien jaar lang zette hij dit zwerven voort, doch als zeevarende, naar zijn besluit ‘om een ander maniere van leven bij de hand te nemen’. In 1598 werd hem door de O.-I.C. met den rang van admiraal een' tocht naar Indië opgedragen; aldus werd hij een der grondleggers onzer macht, vooral in de Molukken. Hij moet na 1606 overl. zijn, en was te Utrecht gevestigd. Zijn kleinzoon en naamgenoot, aldaar geb., was adv. en secr. van Amst.; diens moeder was eene Wtenbogaert, zijne vrouwen behoorden tot de fam. Reael en Van Beuningen.

Eerst in onzen tijd is deze merkwaardige man als lezenswaardig en onderhoudend schr. bekend geworden. Dr. P.A. Tiele gaf in de Bijdr. van het Hist. Gen., dl. VI, het hs. uit, zijne Avonturen van 1575 tot 1597.


http://www.de-paula-lopes.nl/01c2c497571483c01/01c2c497691345c01/index.html
6848 Steven van der Haghen [Gen. 13 Nr.: 6848 STAMBETOVERGROOTOUDER], 
geboren in 1563 in Amersfoort Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij de geboorte van Steven: Geboren tot Amersfoort int Sticht van Vtrecht.
Steven is overleden op 25-07-1624 in Utrecht Lotharingen en het Duitse Rijk, 61 jaar oud. 
Hij is begraven op 29-07-1624 te Utrecht Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij overlijden van Steven: Overleden tijdens Pestepedemie
Steven ligt begraven in de Jacobikerk te Utrecht.

Notitie bij Steven:
Koopman en pionier van de zgn Straatvaart op Oost-spanje door Noord-Nederlandse reders (1585 - 1593)
Koopman over 2 schepen op de Golf van Guinee (juli 1597 - maart 1598)
Admiraal over 3 schepen van de Compagnie Van Verre (1599 - 1601)
Admiraal over eerste officiële VOC-vloot van 12 schepen (18 december 1603 - 29 april 1606)
Veroveraar van het Portugese fort op Ambon (februari 1605), het eerste territoriale bezit der Republiek in Z.O.Azië
Eerste raad van Indië onder de Gouverneur-Generaals Reynst, Reael en Coen (nov.1614 - oct. 1619)
Gouverneur van Ambon (1617 - 1619)
Hij trouwde 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1590 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:

6849 Stephania van der Made [Gen. 13 Nr.: 6849 STAMBETOVERGROOTOUDER], 
geboren omstreeks 1567 in Amsterdam Lotharingen en het Duitse Rijk. 
Stephania is overleden na 1624, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Stephania: Made / Maet
Stephania / Steffenij
Notitie bij het huwelijk van Steven en Stephania: 
Puiregister van Amsterdam DTB boeken no. 663, fol.25. Steven van der Haghe,
 jongeman van Yperen, oud c. 27 jaar, 5 augustus 1589 in ondertrouw met Stephanye Cornelisdr., oud 22 jaar.
Kind van Steven en Stephania:
I. Cornelis van der Hagen [Gen. 12 Nr.: 3424 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3424

3424 Cornelis van der Hagen [Gen. 12 Nr.: 3424 STAMOVERGROOTOUDER], 
geboren omstreeks 1591 in Utrecht Lotharingen en het Duitse Rijk. 
Cornelis is overleden op 17-11-1622 in Utrecht Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 31 jaar oud.
Beroep: Advocaat & Brouwer
Hij trouwde ongeveer 22 jaar oud. 
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-04-1613 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
3425 Anna Wttenbogaert [Gen. 12 Nr.: 3425 STAMOVERGROOTOUDER], 
geboren omstreeks 1589 in Utrecht Lotharingen en het Duitse Rijk. 
Anna is overleden na 11-09-1666 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Anna: Wapen: Golvend gedwarsbalkt van zilver en rood.
Kind van Cornelis en Anna:
I. Steven van der Hagen [Gen. 11 Nr.: 1712 STAMGROOTOUDER] (Zie 1712)

1712 Steven van der Hagen [Gen. 11 Nr.: 1712 STAMGROOTOUDER]. 
Hij is gedoopt op 24-02-1621 in Amsterdam Lotharingen en het Duitse Rijk. 
Steven is overleden in 01-1677 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 
55 jaar oud. Hij is begraven op 21-01-1677 te Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij overlijden van Steven: Oude Kerk te Amsterdam begraven.
Notitie bij Steven: Steven was advocaat te Amsterdam op de Oude Schans "in den Snoeck",
 secretaris van de Weeskamer in 1655. 
Hij werd in april 1676 gedeporteerd en verbannen volgens vonnisse van Schepenen over enige ontrouw. 
De familie vertrekt voorgoed uit Amsterdam
Beroep: Advocaat & secretaris van de weeskamer Amsterdam in 1655 (Op de Oude Schans "in den Snoeck".)
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-06-1645 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:

1713 Maria Reael [Gen. 11 Nr.: 1713 STAMGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 10-11-1626 in Amsterdam Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij de geboorte van Maria: Gedoopt Noorderkerk te Amsterdam.
Maria is overleden, 27 jaar oud. Zij is begraven op 30-03-1654 te Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven in de Noorderkerk te Amsterdam.
Notitie bij Maria: Maria Reael´s grootvader Jan Pietersz Reael heeft een zus die Geerte Pietersdr "in den gouden Reael" heet.

Zij is gehuwd met Laurens Jacobsz 1536 - 1601 (noemde zich later Reael). 
Hun zoon is Laurens Laurenz Reael, geb. Amsterdam 1583, overl. 
Amsterdam 1637, rechtsgeleerde en zeevaartkundige, Vice-Gouverneur over de Molukken, 
Amboina en de Banda-eilanden (1613), derde Gouverneur-Generaal van Oost-Indië (1616), 
Vice-Admiraal onder Willem van Nassau (1625), bewindhebber van de VOC (1625) en admiraal (1626). 
Na 1630 was hij raad, schepen en weesmeester van Amsterdam. Commissaris van de Wisselbank, 
Curator van "de Illustre Schole", scholarch van de Latijnse scholen en behoorde hij als dichter 
en letterkundige tot de "Muiderkring".
Hij heeft samengewerkt met Steven van der Haghen (zie XIII 6848), 
grootvader van de echtgenoot van Maria Reael (XI 1713), Steven van der Hagen (XI 1712).
Familiewapen: in blauw drie nast elkaar geplaatste rechtopstaande zilveren quarelen.
Kind van Steven en Maria:
I. Joannes van der Hagen [Gen. 10 Nr.: 856 STAMOUDER] (Zie 856)

856 Joannes van der Hagen [Gen. 10 Nr.: 856 STAMOUDER]. 
Hij is gedoopt op 29-11-1648 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Oude kerk
Joannes is overleden op 11-09-1700 in Maastricht Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 51 jaar oud.
Beroep: Advocaat. Religie: Gereformeerd.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-03-1671 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:

857 Geertruyda Gommaerts (Gommers) [Gen. 10 Nr.: 857 STAMOUDER], 
geboren op 12-07-1647 in Amsterdam Lotharingen en het Duitse Rijk. 
Geertruyda is overleden op 23-06-1722 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 74 jaar oud.
Notitie bij Geertruyda: Familiewapen: 
In goud twee zwarte molenijzers en een rechter vrijkwartier in zilver met rooden schildvoet,
 waaruit een uitkomende zwarte leeuw.
De patroniem GOMMAERTS is in de Germaanse taal een voornaam GOTMARUS (God, goed of strijd en beroemd).
Kind van Joannes en Geertruyda:
I. Joannes van der Hagen [Gen. 9 Nr.: 428 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 428)

428 Joannes van der Hagen [Gen. 9 Nr.: 428 OUDBETOVERGROOTOUDER],
 geboren in 1695 in Maastricht Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
 Joannes is overleden op 23-03-1775 in `s-Hertogenbosch Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 80 jaar oud.
Notitie bij Joannes: "Dragonder in het regiment van dhr. Gen. 1 Luit.
 Duportal en in desselfs Comp. in guarisoen ´s-Hertogenbosch"
Beroep: Turfdrager (27 November 1739 poorter van Den Bosch) [bron: res. van Schepenen, inv. nr. A 188, f 113 ˜ nr. A 195, f 225v.]
Religie: Gereformeerd.
Hij trouwde 37 jaar oud. 
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-08-1732 in Den Bosch Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:

429 Maria Magdalena (Helena) Bronders [Gen. 9 Nr.: 429 OUDBETOVERGROOTOUDER], 
geboren omstreeks 1710 in ´s-Hertogenbosch Republiek der 7 Verenigde Provinciën. 
Helena is overleden in 1736 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Helena : Gereformeerde Kerk op de forten Isabella en Antonie
Kind van Joannes en Helena :
I. Bernardus van der Ha(a)ge(n) [Gen. 8 Nr.: 214 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 214)
430 Bartelt Lamberts Hagewolt [Gen. 9 Nr.: 430 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Bartelt is overleden.
Hij trouwde met:
431 N. N. [Gen. 9 Nr.: 431 OUDBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Bartelt en N.:
I. Lamberdina Hagewoud [Gen. 8 Nr.: 215 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 215)

214 Bernardus van der Ha(a)ge(n) [Gen. 8 Nr.: 214 OUDOVERGROOTOUDER], 
geboren omstreeks 1735 in `s-Hertogenbosch Republiek der 7 Verenigde Provinciën. 
Hij is gedoopt op 26-09-1735 in `s-Hertogenbosch Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Bernardus: In Katholieke parochie van Sint Jan.
Bernardus is overleden op 05-04-1799 in Amsterdam Bataafse Republiek, ongeveer 64 jaar oud. 
Hij is begraven op 09-04-1799 te Amsterdam Bataafse Republiek.
Notitie bij overlijden van Bernardus: Zuiderkerk
Beroep: Winkelier (Poorterschap 18-02-1766). Religie: Gereformeerd.
Hij trouwde met:

215 Lamberdina Hagewoud [Gen. 8 Nr.: 215 OUDOVERGROOTOUDER], 
geboren op 27-03-1726 in Meppel Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Lamberdina: Doopboek 1672-1735 DTB 85 pag 204.
Lamberdina is overleden in Amsterdam Bataafse Republiek, 70 jaar oud. 
Zij is begraven op 12-05-1796 te Amsterdam Bataafse Republiek.
Notitie bij overlijden van Lamberdina: Zuiderkerk
Kind van Bernardus en Lamberdina:
I. Engelina Alyda van der Hagen [Gen. 7 Nr.: 107 OUDGROOTOUDER] (Zie 107)

107 Engelina Alyda van der Hagen [Gen. 7 Nr.: 107 OUDGROOTOUDER]. 
Zij is gedoopt op 18-02-1763 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Engelina: Nieuwe Zijdskapel
Engelina is overleden na 1794, minstens 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Engelina: Het pui
Kind van Jan en Engelina:
I. Lambertina Catharina Elisabeth Olhoff [Gen. 6 Nr.: 53 OUDOUDER] (Zie 53)

http://www.gimde.nl/bomen/heibm3.html
# 2.5. (1) Jenneke (Johanna) van der Heijden (gedoopt St.Oedenrode 18-11-1738, begraven St. Oedenrode 21-1-1767), op 19-2-1764 in St. Oedenrode gehuwd met Willem van der Hagen (geboren ??, overleden ??). Willem is in 1799 hertrouwd met Johanna Willemse Stevens (geboren ??, begraven St. Oedenrode 18-2-1805). Willem heeft een kind uit het eerste huwelijk. Verdere gegevens ontbreken.

  * 3.20. (10) Johannes van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 3-11-1765, overleden St. Oedenrode 14-5-1841), gehuwd met Barbara Huijberts (geboren ??, overleden St. Oedenrode 27-8-1826).
     o 4.16. Johannes van der Hagen
     o 4.17. (1) Willem van der Hagen (geboren ca. 1816. overleden St. Oedenrode 23-9-1848), gehuwd met Johanna Klerkx (geboren ??, overleden ??).
        + 5.2. kinderen: Barbara vdH, Johanna vdH, Johannes vdH, Martinus vdH en Helena vdH.
     o 4.18. Barbara van der Hagen, gehuwd met Lambert van den Oever
     o 4.19. (1) Helena van der Hagen (geboren ??, overleden St. Oedenrode 10-3-1877), gehuwd met Adriaan van den Hurk (geboren ??, overleden voor 1777).
        + 5.3. kinderen: Wilhelmus vdHurk, Hendrika vdH, Barbara vdH, Bernardus vdH, Wilhelmina vdH (gehuwd met Hendrikus Joosten) en Maria vdH.
     o 4.20. Johanna van der Hagen, gehuwd met Adriaan van Eerd.
     o 4.21. Anna Maria van der Hagen, gehuwd met Gijsbert van de Wijdeven.
     o 4.22. Jan van der Hagen, capper te Schijndel.
     o 4.23. Lamberdiena van der Hagen, minderjarig in 1841.
     o 4.24. dochter (overleden voor 1841), gehuwd met ?? van Hirtum. Kinderen: Willem vH, Willemijn vH en Maria vH (minderjarig in 1841).
     o 4.25. dochter (overleden voor 1841), gehuwd met Gijsbert der Kinderen. Kinderen: Johanna dK (gehuwd met Theodorus van Berkel, timmerman in Liempde) en Willemijn dK (minderjarig in 1841).
-------------------------------------
# 2.12. (14) Barbara van der Heijden (gedoopt St. Oedenrode 25-12-1747, overleden St. Oedenrode 5-12-1804, begraven St. Oedenrode 7-12-1804), op 11-10-1767 in St. Oedenrode gehuwd met Jacobus van der Haagen (gedoopt St. Oedenrode 8-6-1748 , overleden St.Oedenrode 3-3-1838, landbouwer te St. Oedenrode, zoon van ?? van der Hagen en Catharina Vlijmings).

  * 3.30. Cornelis van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 29-7-1768, overleden ??, zonder beroep te Heeze). Later woonachtig in Belgie.
  * 3.31.Johannes Jacobus van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 1-8-1769, overleden Veghel 24-3-1856, ontvanger belastingen en accijnzen te Veghel). Ongehuwd.
  * 3.32. Mattheus van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 18-8-1770, begraven St. Oedenrode 30-3-1772).
  * 3.33. Lambertus Verhagen (gedoopt St. Oedenrode 6-11-1771, begraven St. Oedenrode 19-4-1774).
  * 3.34. (11) Willem van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 21-1-1773, overleden St. Oedenrode 29-12-1832, looier te St. Oedenrode), op 7-6-1807 te Veghel gehuwd met Anna Maria Verhoeven (gedoopt Veghel 16-1-1783, overleden St. Oedenrode 20-4-1858, winkelierster in de Straat, St Oedenrode).
     o 4.34. (1) Bernardus van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode11-6-1808, overleden voor 1856, koopman in tabak te Veghel), op 11-12-1834 te Bemmel gehuwd met Joanna Wilhelmina van Oppenraaij (geboren Bemmel 20-4-1810, overleden ??, dochter van Joannes George van Oppenraaij en Mechtilda Hoogvelt).
        + 5.4. kinderen: Antje vdH, Willem vdH, George vdH en Maria vdH
     o 4.35. Jacobus van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 25-10-1809, overleden ??). RK priester te 's Bosch.
     o 4.36. Hendrikus van der Hagen (geboren St. Oedenrode 26-2-1811, overleden ??, looier), op 24-10-1844 te Gemert gehuwd met Maria van Eupen (geboren Gemert ??, overleden ??, dochter van Jacobus van Eupen en Maria Genoveva van den Crommenacker).
     o 4.37. (1) Lambertus van der Hagen (geboren St. Oedenrode 12-12-1812, overleden Lith 13-8-1891, molenaar in Lith), gehuwd met ??.
        + 5.5. Kinderen: Richardus vdH (koopman te Lith), Mechtildis Johanna vdH (religieuse te Arnhem), Johanna Jacoba vdH (religieuse te Arnhem), Martinus Hubertus vdH (pastoor te 's-Hage), Bernardus Lambertus vdH (koopman te Lith).
     o 4.38. Willemina van der Hagen (geboren St. Oedenrode 26-6-1814, overleden ??), gehuwd met Willem van Oppenraij (geboren ??, overleden ??, dijkmeester in Bemmel).
     o 4.39. Christiaan van der Hagen (geboren St. Oedenrode 31-7-1816, overleden St. Oedenrode 1-9-1819).
     o 4.40. Johanna Allegonda van der Hagen (geboren St. Oedenrode 14-10-1818, overleden ??), gehuwd met Adrianus van Eupen (geboren ??, overleden ??, goudsmid te St. Oedenrode).
     o 4.41. Johannes Franciscus van der Hagen (geboren St. Oedenrode 26-1-1821, overleden ??). Priester in Sittard.
     o 4.42. Christiaan Theodorus van der Hagen (geboren St. Oedenrode 9-11-1822, overleden ??).
     o 4.43. Johanna Maria van der Hagen (geboren St. Oedenrode 4-7-1824, overleden ??).
     o 4.44. Martinus van der Hagen (geboren St. Oedenrode 24-7-1826, overleden ??, kapelaan in Tilburg).
  * 3.35. (10) Mathijs (Mattheus) van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 8-9-1774, overleden St.Oedenrode 6-1-1857, looier, kuiper en winkelier te St. Oedenrode), op 19-11-1813 te Veghel gehuwd met Maria Aarts (gedoopt Veghel 1-1-1783, overleden St. Oedenrode 21-2-1863, winkelierster).
     o 4.45. Barbara van der Hagen (geboren St. Oedenrode 7-9-1814, overleden ??). Religieuse te Engelen.
     o 4.46. Helena van der Hagen (geboren St. Oedenrode 14-10-1815, overleden ??, winkelierster te St. Oedenrode).
     o 4.47. Arnoldus van der Hagen (geboren St. Oedenrode 12-9-1816, overleden St. Oedenrode 21-6-1817).
     o 4.48. Jacobus van der Hagen (geboren St. Oedenrode 6-9-1817, overleden St. Oedenrode 10-12-1864, bakker, koopman en gemeenteraadslid), rond 1851 (huwelijkscontract gedateerd 17-9-1851) gehuwd met Jacoba van Houtum (geboren ??, overleden St. Oedenrode 19-5-1863).
     o 4.49.Adriana van der Hagen (geboren St.Oedenrode 13-11-1818, overleden Beek en Donk 1-6-1893, winkelierster), gehuwd met Nicolaas van de Rijdt (bakker in Beek en Donk).
     o 4.50. Johanna van der Hagen (geboren St. Oedenrode 11-12-1819, overleden St. Oedenrode 12-7-1849).
     o 4.51. (1) Catharina van der Hagen (geboren St. Oedenrode 20-1-1821, overleden voor 1856), gehuwd met Lambertus van Bergen (bakker te Oss).
        + 5.6. Johanna Maria vB, Maria Jacoba vB, Anna Jacoba vB, Johannes Jacobus vB.
     o 4.52. Petrus van der Hagen, priester in Wateringen, Haarlem en Aarlanderveen.
     o 4.53. Johanna Maria Barbara van der Hagen (geboren St. Oedenrode 13-2-1824, overleden ??, kloosterzuster te Tilburg).
     o 4.54. Lamberdina van der Hagen (geboren St. Oedenrode 4-4-1825, overleden St. Oedenrode 19-11-1856).
  * 3.36. Lambertus Verhagen (gedoopt St. Oedenrode 14-3-1776, begraven St. Oedenrode 1-4-1776).
  * 3.37. Lambertus Verhagen (gedoopt St. Oedenrode 16-3-1777, begraven St. Oedenrode 17-3-1778).
  * 3.38. Paulina van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 24-4-1778, begraven St. Oedenrode 6-8-1778).
  * 3.39. Paula (ook wel Paulina) van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 30-4-1779, overleden vermoedelijk voor 1856), op 22-4-1815 te St. Oedenrode gehuwd met Henricus Timmermans (geboren ca. 1799, overleden ??, zoon van Jacobus Timmermans en Hendrina Herckx). Vermoedelijk geen kinderen.
  * 3.40.Lamberdiena Verhagen (ook van der Hagen) (gedoopt St. Oedenrode 9-5-1780, overleden St. Oedenrode 8-1-1839, zonder beroep te St. Oedenrode). Ongehuwd.
  * 3.41. Franciscus van der Hagen (gedoopt St. Oedenrode 23-5-1781, overleden vermoedelijk voor 1814).
  * 3.42. Helena Verhagen (gedoopt St. Oedenrode 19-6-1782). Vermoedelijk is dit Magdalena die op 9-7-1782 te St. Oedenrode is begraven.
  * 3.43. (1) Francina (bij doop Francisca) van der Hagen (bij doop Verhagen) (gedoopt St. Oedenrode 17-11-1783, overleden voor 1838), gehuwd met Francis van Lieshout. Woonplaats Oss.
     o 4.55. kinderen: Nicolaas vL (schilder) en Jacoba vL (zuster van Liefde te Oss).
http://genealogy.henny-savenije.pe.kr/tng/getperson.php?personID=I369&tree=savenije

Jacobus van der Haagen
Birth 	8 June 1748 	Sint Oedenrode, Noord-Brabant Find all individuals with events at this location 
Gender 	Male 
Details 	Landbouwer te St. Oedenrode 
Died 	03 March 1838 	Sint Oedenrode, Noord-Brabant Find all individuals with events at this location 
Person ID 	I11491578 	The Boekholt and Savenije genealogy
 
Father 	NN van der Hagen, b. Date unknown 
Mother 	Catharina Vlijmings, b. Date unknown 
Family ID 	F6373854 	Group Sheet
 
Family 	Barbara van der Heijden, b. 25 December 1747, Sint Oedenrode, Noord-Brabant 
Married 	11 October 1767 	Sint Oedenrode, Noord-Brabant Find all individuals with events at this location 
Children 	
>	1. Wilhelmus van der Hagen, b. Date unknown
Family ID 	F6373853 	Group Sheet

Wilhelmus van der Hagen

	Jacobus van der Haagen, b. 8 June 1748, Sint Oedenrode, Noord-Brabant 
Mother 	Barbara van der Heijden, b. 25 December 1747, Sint Oedenrode, Noord-Brabant 
Family ID 	F6373853 	Group Sheet
 
Family 	Anna Verhoeven, b. Date unknown 
Children 	
>	1. Bernardus Wilhelmus van der Hagen, b. 11 June 1808, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
 	2. Jacobus van der Hagen, b. 25 October 1809, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
>	3. Hendrikus van der Hagen, b. 26 February 1811, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
>	4. Lambert van der Hagen, b. 12 December 1812, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
>	5. Wilhelmina van der Hagen, b. 26 June 1814, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
 	6. Christiaan van der Hagen, b. 31 July 1816, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
>	7. Johanna Allegonda van der Hagen, b. 14 October 1818, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
 	8. Johannes Franciscus van der Hagen, b. 26 January 1821, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
 	9. Christiaan Theodorus van der Hagen, b. 9 November 1822, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
 	10. Johanna Maria van der Hagen, b. 4 July 1824, Sint Oedenrode, Noord-Brabant
 	11. Martinus van der Hagen, b. 24 July 1826, Sint Oedenrode, Noord-Brabant 
 Michiel Van der HAGEN (I1560)
Name:
Michiel Van der HAGEN
	
	Gender: Male Male
   	
	Birth: about 1420 -- Antwerpen, Belgie
Death: about 1464 -- Antwerpen, Belgie 
Occupation	Wolverkoper

GETROUWD MET:
 Catharina PIPENPOY (I1565)
Name:
Catharina PIPENPOY
	
	Gender: Female Female
   	
	Birth: about 1400
Death: about 1450 
KINDEREN:
 Michiel Van der HAGEN (I1560)
Name:
Michiel Van der HAGEN
	
	Gender: Male Male
   	
	Birth: about 1420 -- Antwerpen, Belgie
Death: about 1464 -- Antwerpen, Belgie
Wolverkoper
Antwerpen, Belgie
GETROUWD MET:
 Clementia Van KEERBERGEN (I1561)
Name:
Clementia Van KEERBERGEN
	
	Gender: Female Female
   	
	Birth: about 1420 -- Brecht-St Lenaert, Belgie
Death: 15 April 1483 -- Antwerpen, Belgie 
KINDEREN:
 Jan Van der HAGEN (I1558)
Name:
Jan Van der HAGEN
	
	Gender: Male Male
   	
	Birth: about 1450 -- Antwerpen, Belgie
Death: about 1516 -- Antwerpen, Belgie 
Marriage	 about January 1473 (Age 22-23) Laurentia BOELS - [View Family (F777)]  Antwerpen, Belgie
Occupation	Wolverkoper
GETROUWD MET:
 Laurentia BOELS (I1559)
Name:
Laurentia BOELS
	
	Gender: Female Female
   	
	Birth: about 1450 -- Antwerpen, Belgie
Death: 16 October 1485 -- Antwerpen, Belgie 
Marriage	 about January 1473 (Age 22-23) Jan Van der HAGEN - [View Family (F777)]  Antwerpen, Belgie
KINDEREN:
 Agneta Van der HAGEN (I1557)
Name:
Agneta Van der HAGEN
	
	Gender: Female Female
   	
	Birth: about 1482 -- Antwerpen, Belgie
Death: 2 May 1512 -- Antwerpen, Belgie 
Marriage	 about January 1502 (Age 19-20) Lucas Jooszoone Van HULTEN - [View Family (F776)]  Antwerpen, Belgie
http://members.chello.nl/e.verhagen14/Voorwoord.htm De naam Verhagen kan op verschillende manieren zijn ontstaan. In de eerste plaats zou het een ‘veredeling’ kunnen zijn geweest van de patroniem Hagen, die wel meer voorkwam in de 16e en 17e eeuw. In de eerste helft van de 17e eeuw begonnen steeds meer families hun naam te verfraaien door de toevoeging van ‘van der’ ook wel verdicht tot ‘ver’. Zo heb ik nog namen van vóór die periode teruggevonden als: ‘Jacob Pietersz. Hagen’ en ‘Pieter Jacobsz. Hagen’, die heel wel tot onze voorouders kunnen behoren. Een andere variant is dat de naam Verhagen ontstaan is uit een verwijzing naar de plaats van herkomst van één van onze voorvaderen. De naam Verhagen is dan een afgeleide vorm van de naam 'van der Hagen', die in de 17e eeuw ook in onze familietak nog wel voorkomt. De naam 'van der Hagen' verwijst dan waarschijnlijk naar de plaatsnaam 'Terhagen' of 'Ter Hagen'. Uit een onderzoek naar de herkomst van een andere familie 'van der Hagen' blijkt deze verwijzing eveneens. De geschiedenis van die familie gaat uiteindelijk terug tot het jaar 1417. Rond 1574 komt een deel van deze familie uit Antwerpen via Dordrecht terecht in verschillende plaatsen in Nederland. In het oudst bekende document van 22 februari 1417 (GA Antwerpen, Scabinale Protocollen anno 1415-1417 fol. 548) van deze familie is sprake van een zekere 'Janne van der Haghen, alias Puwe'. Deze akte luidt als volgt: "Jan de Scuijtere vercocht Janne van der Haghen, alias Puwe ende Beatrisen, sier dochter, advitam superstitus suam (aan de langst levende) tjaers 1 zister rogs op 1 huys met hove, lande, etc. houdende omtrent iii vierendeelen buynders, gestaen ende ghelegen ter List, tusschen Heer Wouters van der List etc. ende Jan Boods etc., dwele etc., dandum op Sente Peters in sporkille, te leverene Antwerpiae cum mensura ter stede …..". De naam Puwe is een variant van de naam Pauw. Hieruit blijkt dat de oorspronkelijke familienaam van deze familie Pauw was, later aangevuld met een verwijzing naar de plaats van herkomst, namelijk 'van der Hagen'. In een akte van 4 juni 1491 (GA Antwerpen, Scabinale Protocollen anno 1491, vol. II folio 101) van dezelfde familie verkoopt Jacop van der Hage alias Pu (kleinzoon van Janne van der Haghen) een stuk land te Edegem, dat hij van zijn vader Peter van der Hagen had geërfd en beschreven staat als: "oie aldaer ter Hage, tusschen 't goet ter Hage etc.". Op deze plaats in Edegem (vlak onder Antwerpen) ligt nu het kasteel Arendsnest en herinnert de naam van de vlakbij gelegen straat "Ter Hoger Hagen" nog aan dit landgoed. Wat de verdere geschiedenis daarvan precies is weet ik niet, maar wellicht kwam 'Jan Puwe' of één van zijn voorouders hier vandaan. De verdichting van 'van ter Hage' via 'van der Hage' naar 'Verhagen' komt in meer familienamen voor (zie ook in bovenbeschreven akte "ter List" en "Heer Wouters van der List"). Indien onze familienaam inderdaad voortkomt uit de verwijzing naar een plaats, dan zou een tweede mogelijke plaats van herkomst van onze familie het dorpje Terhagen kunnen zijn dat eveneens vlak onder Antwerpen aan het riviertje de Rupel ligt, en van oudsher bekend is om z'n steenbakkerijen. In een akte van 23 januari 1504 (Stadsarchief Antwerpen, stadsrekeningen vol. 125 VB anno 1504 folio 257) staat dit plaatsje als 'Terhaegen' reeds beschreven. Monniken van de nabijgelegen abdij van Hemiksem begonnen reeds in de 13e eeuw in deze streek de klei tot stenen te bakken, vaak aangeduid als 'papenstenen'. Een snelle toename van het aantal steenbakkerijen langs de Rupel ontstond, toen na de brand van Antwerpen in 1546 het stadsbestuur de bouw van houten gevels ging verbieden en het gebruik van baksteen verplicht stelde. Het feit dat onze voorvaderen (de eerste drie generaties) vrijwel de gehele 17e eeuw werkzaam zijn geweest in steen- en pannenbakkerijen rondom Leiden maakt een dergelijke plaats van herkomst heel goed mogelijk, omdat veel Vlamingen aan het eind van de 16e eeuw naar Holland vluchtten als gevolg van de 80-jarige oorlog met de Spanjaarden. Een derde plaatsje dat in aanmerking komt is het gehucht Terhagen vlakbij Elsloo in Limburg. De geschiedenis van dit plaatsje aan de oever van de rivier de Maas gaat zeker zo'n duizend jaar terug en ook hier bevonden zich steenbakkerijen. Verder was er nog een dorpje Hage dat ook wel Ter Hage of Terhage werd genoemd en (evenals Terheyden) vlakbij Breda lag. Tegenwoordig ligt deze dorpskern binnen Breda en heet nu Prinsenhage. In de Vestboeken van Hage (Gemeente-archief Breda) staat in akte nr. 79 van 27 augustus 1500 en in akte nr. 37 van 26 maart 1501 vermeld: "Philips de Bye, scoutet des dorps van der Hage". De vervoeging van “van Ter Hage” naar “van der Hage” was ook in die tijd dus niet ongebruikelijk! De geschiedenis van dit dorpje gaat terug tot 1327. Een volgende optie zou Den Haag kunnen zijn dat voorheen niet alleen ’s Gravenhage werd genoemd, maar in documenten van de 16e eeuw ook wel vermeld staat als "het dorp van der Hage". Tot slot bevinden zich in België nog drie plaatsjes met de naam Terhagen. Deze liggen op 50° 53' NB - 3° 53' OL, 50° 51' NB - 5° 4' OL en 50° 45' NB - 5° 55' OL. Of het onderzoek naar de herkomst van onze familie inderdaad tot één van deze plaatsjes leidt of toch ontstaan is uit een patroniem, moet nog blijken.

http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/de_lombard.htm
8. Familie Van der Haghen (1643 -1731)

De eerstvolgende bewoners en eigenaars van de Lombard werden dus Louis Van der Haghen en zijn erfgenamen. Zonder dat we de precieze band hebben kunnen leggen, stellen we vast dat heel wat Van der Haghens actief waren in het Noorderkwartier van het Brugse Vrije. Rond 1400 was er een Olivier Van der Haghen schepen van het Brugse Vrije, in 1440 was er een Jan Van der Haghen baljuw van Aardenburg, in 1469 een Gillis Van der Haghen schepen van het Vrije, in 1580 een Lucas Van der Haghen pensionaris van het Vrije en in 1589 een Jacob Van der Haghen schepen van de stad en heerlijkheid van Middelburg. Louis Van der Haghen (+1595-1658) kwam misschien door familieverbanden in contact met de leenheren van Middelburg.

De waarschijnlijk in de Lombard inwonende intendant Louis de Bersacques was in 1620 overleden. We denken dat hij onmiddellijk door Louis Van der Haghen werd opgevolgd, die tegen die tijd actief was in Brugge. Rond 1620 werd hij schepen van het Brugse Vrije en was hij ook vaak burgemeester voor het Noorderkwartier.

Door zijn huwelijk met Anna Van Peenen deed hij zijn intrede in één van de belangrijke Brugse families. Ze hadden één dochter, Barbara (+1620-1669) die huwde met Corneille de le Flye de la Gaugerie (1621-1678), bij herhaling schepen en één maal burgemeester van de raadsleden in Brugge. Hun dochter Madelaine de le Flye (1661-1725) huwde met Louis Rapaert (1656-1714), wiens betovergrootvader de geneesheer François Rapaert was, die tijdens de godsdiensttroebelen over de Lombard gewaakt had.[69] Door zijn tweede huwelijk met Isabelle Van Steelant, ook behorend tot een belangrijke Brugse familie, werd Louis Van der Haghen heer van Markegem. Samen hadden ze acht kinderen.[70] Zoals we naderhand zullen zien was het talrijke nakomelingschap niet bevorderlijk voor de financiële toestand en leed ook de Lombard daaronder.

In 1633 werd aan Louis Van der Haghen de riddertitel verleend[71] en in 1642 kocht hij de heerlijkheid Lembeke, die bij die gelegenheid een grotere zelfstandigheid ten overstaan van Eeklo verwierf. Hij was dus niet zomaar een bediende van de vrouwe van Middelburg, maar een man van aanzien en gewicht. Hij zou trouwens nog tot hogere functies opklimmen. Rond 1645 werd hij Raadsheer in de Raad van Domeinen en Financies in Brussel.

Hij bewoonde de Lombard al geruime tijd vóór hij er eigenaar van werd, misschien al sedert zijn aankomst in Brugge en zijn aanstelling tot intendant door de Merode. In zijn Flandria Illustrata vermeldde Antonius Sanderus op blz.199 dat het prachtige hotel van de familie d'Ongnies bewoond werd door de edelman Ludovicus Van der Haghen. Het grote werk van Sanderus verscheen in 1641 zodat het in alle geval dus al minstens vanaf 1640 was dat Van der Haghen de Lombard bewoonde. We mogen vermoeden dat hij er al geruime tijd vóórdien zijn Brugse woning van gemaakt had, want hij was één van de milde schenkers van het nieuwe koorgestoelte in de Sint-Annakerk. Het werd dan ook met zijn wapen versierd.[72]

Op 20 maart 1643 was het dan zo ver: de weduwe Vilain-de Merode en haar neef Anne-François de Merode d'Ongnies[73] verkochten de Lombard, of het "hotel de Merode" zoals men toen zegde, aan de intendant die er een passend onderkomen had voor zijn groot gezin. We mogen nochtans vermoeden dat na 1645 Van der Haghen omwille van zijn hoge functie méér in Brussel verbleef dan in Brugge. Het is in de hoofdstad dat hij op 20 november 1658 overleed.

Hij had evenwel zijn banden met Brugge bewaard. Niet alleen werd zijn erfopvolging afgewikkeld volgens de wetten van het Brugse Vrije, maar de Lombard bleef bijna een eeuw in familiebezit, evenwel niet zonder problemen. In de successie werd de Lombard genoteerd als een "notabel parchieel van huysinge met zijn toebehoorten ende met eene groote poorte ende platse van lande", gelegen in de Langestraat.

Toen Louis Van der Haghen stierf waren er nog maar twee van zijn kinderen uit het tweede huwelijk meerderjarig. Ze werden dan ook voogd over hun minderjarige broers en zusters. De oudste, eveneens Louis Van der Haghen (+1630-1713) werd opvolger in de feodale rechten van zijn vader en ook van zijn oom, ridder Pieter Van der Haghen.[74] Hij werd ook schepen en burgemeester van het Brugse Vrije en volgde zijn vader op als intendant van Middelburg.

Wat gebeurde er juist op oudejaarsavond van het jaar 1666? De magistraat van het Vrije hield die dag een samenkomst en plots, in volle raadkamer, haalde burgemeester Van der Haghen een dolk boven en stak schepen Paul Rugeley dood. De reden voor deze doodslag vonden we nergens terug. Het had wellicht met Middelburg te maken, want Rugeley bezat er het kasteel en de hofstede De Blauwe Poorte.[75] De ruwe zeden waren in het midden van de zeventiende eeuw nog levendig aanwezig!

De tweede zoon van Louis Van der Haghen senior, Jan-Baptist werd raadpensionaris van het Brugse Vrije en werd in 1685 tot ridder benoemd. Hij huwde met Adrienne Van Volden, alweer een lid van één der oudste Brugse families. Een andere zoon, François Van der Haghen (+1640 - +1715) trad in de Brusselse voetsporen van zijn vader. Hij werd rond 1672 buitengewoon lid van de Raad van Financiën en werd later vast benoemd en ook tot intendant over één van de provincies aangesteld. Hij verdween een tijd uit de hoge regionen, omwille van ruzies met Jan Van Brouchoven de Bergeyck (1644-1725) die na hem en tegen hem in lid van de Raad was geworden, maar na verloop van tijd boven hem geklommen was. Pas in 1706 kwam hij terug in een vernieuwde Raad van Financies.[76]

Na de dood van zijn broers bleef Louis Van der Haghen eigenaar van de Lombard, samen met een paar van zijn ongehuwde zusters. In 1706 werd hij nogal onverwacht tot burgemeester van schepenen van Brugge benoemd. Maar hij weigerde de hoge functie, wegens ziekte.[77]

Via een andere zoon, Jean Charles, heer van Lembeke, kwam de functie van sergeant-majoor van Brugge (een soort plaatscommandant) in de familie. Een oom, Jean d'Auxy en een schoonbroer Joseph Keignaert waren dit vóór hem. De functie ging in 1735 over op zijn zoon Jan Baptist Van der Haghen Lembeke (1706-1768), schepen van Brugge. Na hem ging ze over op een neef van zijn vrouw, Jan-Baptist d'Hooghe de la Gaugerie (1736-1813) en op een kleinzoon, Jan-Baptist Lauwereyns de Roosendale de Diepenhede (1752-1818).[78]

Het grootste deel van de zeventiende eeuw bleven de opeenvolgende Van der Haghes de intendanten van de heren en vrouwen van Middelburg. Dit was geen sinecure. Enerzijds waren deze dames en heren aanzienlijk opgeklommen in de adellijke hiërarchie, anderzijds viel Middelburg van de ene ellende in de andere.

De vroegere eigenares van de Lombard en vrouwe van Middelburg, Marguerite-Isabelle Vilain - de Merode bleef nog relatief met onze gewesten verbonden, hoewel de verkoop van de Lombard in 1643 een aanduiding was dat ze zich in andere oorden ophield. Haar zoon Philippe-Balthasar Vilain, prins van Izegem (1617-1680) was nauwelijks één jaar heer van Middelburg. Hij die al op zevenentwintigjarige leeftijd in de Orde van het Gulden Vlies was opgenomen en de ouderdomsdeken van dit gezelschap werd, was cavaleriegeneraal en gouverneur van Gelderland geworden. Door zijn huwelijk met Louise de Sarmiento-Salvatierra (+1675) werd hij bijna volledig "gehispaniseerd" en zijn dochters huwden in Spaanse hoge adel.

Daarentegen koos zijn oudste zoon, Jan-Alfons Vilain (1655-1687) voor Frankrijk door zijn huwelijk met Marie-Thérèse de Crevant (1653-1732), dochter van de hertog van Humières, een trouwe vriend van Lodewijk XIV. De sociale opgang was in de volgende generatie al even duidelijk. De jongste zoon van Jan-Alfons, Alexander Vilain (1683-1758) huwde Pauline de la Rochefoucauld, en de oudste, Lodewijk, graaf van Middelburg (1678-1767) huwde achtereenvolgens met een prinses de Fürstenberg (+1706), een markiezin de Rhodes (1694-1715) en een prinses Grimaldi van Monaco (1700-1758). Al die namen tonen voldoende aan dat de broers Vilain in de hoogste Franse adel opgenomen waren.

De volgende dame van Middelburg, Elisabeth-Pauline Vilain (1737-1794), dochter van Alexander Vilain, volgde in hun voetspoor door haar huwelijk met Louis de Brancas, hertog van Lauraguais, dat evenwel in 1764 op een scheiding uitliep. Nadat ze tijdens de Terreurdagen geguillotineerd werd, was het haar dochter Louise de Brancas (1750-1812) die, samen met haar echtgenoot prins Louis-Engelbert van Arenberg (1750-1820), het graafschap Middelburg erfde. Hij was de bekende blinde hertog die een voorname rol zou spelen tijdens de Brabantse Omwenteling, als aanhanger en financier van de Vonkistische strekking.[79]

Deze excursie in de hoge adellijke regionen brengt ons ver weg van de Lombard, even ver ongetwijfeld als die hoge dames en heren die niet meer de minste herinnering zullen bewaard hebben aan dit huis dat ooit een belangrijke rol had gespeeld in het leven van hun voorouders.

Keren we terug naar onze intendanten Van der Haghen, die ter plekke de belangen van de leenheer moesten behartigen. Dit was alles behalve een sinecure, de ganse zeventiende eeuw door. Ze stonden er vaak alleen voor, ook al desinteresseerden de opeenvolgende heren en vrouwen van Middelburg zich niet volledig van hun verre heerlijkheid, beslisten ze nog over benoemingen, leverden ze financiële ondersteuning voor de wederopbouw en deden ze tussenkomsten bij militaire en burgerlijke overheden.

De heerlijkheid Middelburg lag volop in de gecontesteerde gebieden, midden doorgesneden door de grens die het katholieke Zuiden en het protestantse Noorden scheidde. De protestanten beschikten over een moordend wapen: regelmatig lieten ze de heerlijkheid Middelburg overstromen. Van iedere periode van vrede moest de intendant gebruik maken om weer maar eens de vestingen herop te bouwen en het stadje te herstellen. De vrede van Munster (1649) bracht 25 jaar relatieve rust mee. Vanaf 1672 zetten de oorlogsinvallen van Franse troepen weer alles op de helling en zo bleef het nog jaren onveilig.

Dit had tot gevolg dat alle documenten en archieven van Middelburg opnieuw een veilig onderkomen vonden in de Lombard, waar ook jaarlijks de rekeningen werden overhoord en afgesloten "wegens de hostiliteyt van den vijand". Tegen het einde van de zeventiende eeuw hielden de Van der Haghes ermee op intendant van Middelburg te zijn.

Dat het de familie niet goed meezat leert ons het register der sestendelen dat over verschillende bladzijden volgepend werd met de vele hypotheken die de Lombard bezwaarden en met de processen en contestaties die het gevolg waren van het niet honoreren van afbetalingsvoorwaarden. Het is waarschijnlijk dat na de dood van Louis Van der Haghen junior niemand meer van de Van der Haghes in de Lombard woonde. De overgebleven eigenaars, Marie, Anne en Catherine maakten door een gift onder levenden hun bezittingen "wezende van groote importantie" over aan de kinderen van hun inmiddels overleden broer Frans-Albert, luitenant in het regiment van de markies van Pancaille.

In 1722 lieten ze het huis hypothekeren met een totale lening van 400 ponden, aangegaan bij Antoon Van den Bogaerde. In 1728 zat Isabella-Johanna Van der Haghen financieel compleet aan de grond. Ongehuwd en 58 jaar oud, in Brussel wonend, was ze eigenares van één derde van de Lombard. Ze vroeg de toestemming om haar aandeel te verkopen teneinde haar schulden te kunnen delgen. In 1730 had ze nog geen koper gevonden en moest ze opnieuw een hypotheek nemen voor 200 ponden die haar, met bemiddeling van Pieter de l'Espee werden bezorgd door de dis van de parochie van Sint-Pieters op de Dijk. Eindelijk vond men einde 1731 een koper.


Van Der Haegen, Petrus
Death : 19 JAN 1751 Erembodegem
Family:

Spouse:


Van Cauwenbergen, Catharina
Death : 24 DEC 1749 Erembodegem

Children:


Van Der Haghen, Joannes
Verhagen, Jacobus
Van Der Haeghen, Joannes Franciscus
Verhagen, Andreas
Verhaghen, Petrus
Van Der Haegen, ...
Death : 27 OCT 1714 Erembodegem
Van Der Haegen, ...
Death : 15 SEP 1715 Erembodegem

 
         Terug         
         Home         
      Volgende