Klik hier voor terugbladeren
klik op de linker pijl voor terugbladeren, rechts voor vooruit.
Klik hier voor vooruitbladeren
Uittreksels van diverse websites waarop Google Haghen, Haeghen, Haegen of hagen heeft gevonden.

Het Huis De Lombard in de Langestraat

google haghen t/m blz 50
http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/de_lombard.htm
In 1527 huwde ze dan met ridder Maarten Van Hames (+1500-1544),
en na zijn dood trouwde ze nog achtereenvolgens met Matthias Van Hames (+1551)
en met Bartholomeus van Vinercato (+1560).
Alleen uit het eerste huwelijk was er een nakomelinge, Margareta de Hames,
die door haar huwelijk de heerlijkheden Middelburg en Leisele en
de burggraafschappen Ieper en Bettenshoven, evenals de ammanie Aardenburg
in de familie d'Ongnies bracht.

(Leisele is de geboorteplaats van 1.1 van der Haghen, Anna Catherina,
geboren 17-12-1783 Dat is wel veel later, maar de van der Haghens kunnen met
die plaats een band hebben gehad.(harrie))
Familie Van der Haghen (1643 -1731)
De eerstvolgende bewoners en eigenaars van de Lombard werden dus Louis Van der Haghen
en zijn erfgenamen.
Zonder dat we de precieze band hebben kunnen leggen,
stellen we vast dat heel wat Van der Haghens actief waren in het Noorderkwartier
van het Brugse Vrije.
Olivier Van der Haghen schepen van het Brugse Vrije Rond 1400
Jan Van der Haghen baljuw van Aardenburg in 1440
Gillis Van der Haghen schepen van het Vrije in 1469
Lucas Van der Haghen pensionaris van het Vrije in 1580
Jacob Van der Haghen schepen van de stad en heerlijkheid van Middelburg in 1589

1 Louis Van der Haghen (+1595-1658) kwam misschien door familieverbanden in
 contact met de leenheren van Middelburg.
De waarschijnlijk in de Lombard inwonende intendant Louis de Bersacques was in
 1620 overleden.
 We denken dat hij onmiddellijk door Louis Van der Haghen werd opgevolgd,
 die tegen die tijd actief was in Brugge.
 Rond 1620 werd hij schepen van het Brugse Vrije en was hij ook vaak burgemeester
 voor het Noorderkwartier.
Door zijn tweede huwelijk met Isabelle Van Steelant,
 ook behorend tot een belangrijke Brugse familie,
 werd Louis Van der Haghen heer van Markegem. Samen hadden ze acht kinderen
In 1633 werd aan Louis Van der Haghen de riddertitel verleend[71] en in 1642
 kocht hij de heerlijkheid Lembeke (boven Gent, bij Brugge, (harrie)),
 die bij die gelegenheid een grotere zelfstandigheid ten overstaan van Eeklo verwierf.
Rond 1645 werd hij Raadsheer in de Raad van Domeinen en Financies in Brussel.
hotel van de familie d'Ongnies bewoond werd door de edelman Ludovicus Van der Haghen.

1.1:Louis Van der Haghen (+1630-1713) werd opvolger in de feodale rechten van zijn vader
 en ook van zijn oom,
 ridder Pieter Van der Haghen.[74] Hij werd ook schepen en burgemeester van
 het Brugse Vrije en volgde zijn vader op
 als intendant van Middelburg.
1.2 Jan-Baptist Van der Haghen werd raadpensionaris van het Brugse Vrije en
 werd in 1685 tot ridder benoemd.
 Hij huwde met Adrienne Van Volden, alweer een lid van één der oudste Brugse families
1.3 François Van der Haghen (+1640 - +1715) trad in de Brusselse voetsporen van zijn vader.
 Hij werd rond 1672 buitengewoon lid van de Raad van Financiën en werd later vast benoemd
 en ook tot intendant over één van de provincies aangesteld.
 Hij verdween een tijd uit de hoge regionen, omwille van ruzies met
 Jan Van Brouchoven de Bergeyck (1644-1725)
 die na hem en tegen hem in lid van de Raad was geworden, maar na verloop van tijd
 boven hem geklommen was.
 Pas in 1706 kwam hij terug
 in een vernieuwde Raad van Financies.[76]

1.4 Jean Charles Van der Haghen, heer van Lembeke, kwam de functie van
 sergeant-majoor van Brugge (een soort plaatscommandant)
1.41 Jan Baptist Van der Haghen Lembeke (1706-1768), schepen van Brugge

Het is waarschijnlijk dat na de dood van Louis Van der Haghen junior niemand meer
 van de Van der Haghes in de Lombard woonde.
In 1728 zat Isabella-Johanna Van der Haghen financieel compleet aan de grond.
 Ongehuwd en 58 jaar oud,
 in Brussel wonend, was ze eigenares van één derde van de Lombard.

http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01/bran038biog01_1691.htm [Steven van der Haghen]

Haghen (Steven van der), geb. te Amersf. in 1563 Zijn ouders, die in Brugge woonden, hadden hem ondergebracht bij zijn groot¬vader in Utrecht. In 1573, toen hij tien jaar was, reisde hij terug naar Brugge, 1598 werd hem door de O.-I.C. met den rang van admiraal Hij moet na 1606 overl. zijn, en was te Utrecht gevestigd. Zijn kleinzoon en naamgenoot, aldaar geb., was adv. en secr. van Amst.;


http://www.egodocument.net/EGODOC.htm Steven van der Haghen. 1.2. Amersfoort, 1563 - Utrecht, juli 1624. 1.3. Zoon van Andries van der Haghen en Maria van Surkesteyn. Getrouwd in 1590 met Stephanie van der Maet (van der Maten)
http://users.pandora.be/heruitgeverij/244ind.htm V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij Listes des Titres de Noblesse, Chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les Souverains des Pays-Bas, depuis 1659 jusqu'à 1794 (1847) De titel is duidelijk. Het gaat hier om een lijst van alle personen die tussen 1659 en 1794 geadeld werden. De lijst werd in 1847 samengesteld door Jean Baptiste De Jonghe en Pierre Auguste Gérard. (514 blz., 36 euro) Vander Haegen 107, 295 Vander Haeghen 295 Vander Hagen 29, 47 Vander Haghen 9, 23, 63
http://72.14.203.104/search?q=cache:K4WYUQucfcsJ:members.home.nl/h.a.m.beijers/historisch_onderzoek/Resoluties_RVS/RRS.205.doc+haghen+regiment&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=35 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 i.v.m. studie historie kwartier Peelland. Henk Beijers Archiefcollectie FAMILIENAMEN: Haghen van der 30 juli 1664 In verband met de benoeming van een predikant te GELDROP is voorgedragen Johannes VAN DER HAGHEN 31 december 1664 Reactie van rentmeester PIECK op een rekest van Jacques VAN HAGHEN als man en momboir van Maria DE BACQUER.
http://www.ravels-weelde-poppel.be/scheep/GAR07.pdf Oud Gemeentearchief RAVELS 7 1693-1700 G.A.Ravels 7 fol 273v 10/1/1700 Testament Servaes Janssen van der Haghen
http://ourworld.compuserve.com/homepages/fvan_hulten/genealogie/vanhulten.htm Genealogie Familie van Hulten III. Lucas van Hulten Jooszone, wijnkoper te Antwerpen, tavernier in "De Witte Leeuw" op de Markt, poorter van Antwerpen tussen 1 okt. 1497 en 30 sept. 1498, † Antwerpen 2 sept. 1518, begr. Minrebroederskerk in de zijbeuk, tr. 1e Maria Wouters, † voor 1502, dr. van Gielys, kuiper, en Cathelyne Thielmans; tr. 2e Antwerpen jan. 1502 Agneta van der Hagen, geb. Antwerpen ca.1482, † ald. 2 mei 1512, begr. Minrebroederskerk, dr. van Jan en Laurentia Boels. Het m.s. van der Hagen geeft nadere gegevens over de ouders en grootouders van Agneta van der Hagen: Jan van der Hagen, wolverkoper te Antwerpen, tr. le jan. 1473 Laurentia Boels, † Antwerpen 16 okt. 1485, begr. O.L. Vrouwenkerk, dr. van Claes Jansz. en Catharina van Middelsande, tr. 2e Antwerpen nov. 1488 Barbara Boone; Michiel van der Hagen. zn. van Michiel en Catharina Pipenpoy, wolverkoper te Antwerpen, † ald. 1464, begr. Minrebroederskerk, tr. Clementia van Keerbergen, geb. Brecht-Sint Lenaert, † Antwerpen 15 april 1483, begr. Minrebroederskerk. Uit het tweede huwelijk van Lucas van Hulten met Agneta van der Hagen: 4. Jan, volgt IV. 5. Anna van Hulten, geb. 1505, † Leuven, tr. Adriaen van der Beke, zeepzieder te Antwerpen, † Leuven. Schepenregister Antwerpen [SR] 155, fol. 75vso: Op 21 juli 1519 bekenden Peter Bloemaert de Jonge, Jan van Yelegem en Peter van den Dorpe momboeren van Jan en Anna wettige kinderen wylen Lucas van Holten daer moeder af was Agneese van der Haghe, ontvangen afquitinge. Op 13 dec. 1540 verkochten Katlyne, Lysbeth en Anna van der Haghen Janskinderenwylen, pro se, Anna noch als actie hebbende van Michiel van der Hagen huer brueder, Jouffr. Jacomyne Elouts daer moeder af was Jouffr. Clemencie van der Haghen, met Geleyn Asseliers eius marito, Jouffr. Anna Eelhouts Pauwelsdr. daer de voers Jouffr. Clemencie oyck moeder at was, en Joutfr. Anna van Holten Lucasdr. daer moeder af was Agneete van der Haghen met mr. Adriaen Verbeke eius marito, alle voer hen ze1ven, en voorts in den name van Jan van Holten der voers. Jouffr. Anna brueder, aan Jan du Carne wasmaker en Franchyne Colen eius uxori, een huis Groot Cranenborch opten hoeck vande Corte Coepoortstrate tegenover ‘t-Schaeckboort tusschen Cleyn Cranenborch en Den Horen, welk huys de voers. Jan van der Haghe (der voers. kinderen vader en grootvader wylen, van wie verstorven is) op 11 mei 1482 jegens Jan van den Morter en zyne consorten gekocht heeft. 18 juni 1556 Guillaume van Hulten Janssone ,,volcomelick gecontenteert en al vernuecht van Peteren van der Hagen en de andere erffgenaemen van wylen Michiels van der Hagen die zyne mombor geweest van alle de administratie van coope en vercoopene van altghene hen aencleven en dependerende is van wylen Jouffr. Margriete van der Hagen zynre oude moeye weduwe wylen Johannes van Itegem en van Jouffr. Elisabeth van der Haghen oock zyne oude moeye en van alle andere zynre vrienden". Op 29 maart 1557 kwiteert Jan van Hulten, ,,coopman, Lucaszone wijlen" de erfgenamen van Michiel van der Hagen voor de aflossing van een rentebrief hem aanbedeeld uit het sterfhuis van Juffr. Margriete van der Hagen, zijn moeye en door hem ontvangen in mei 1552. Op 9 aug. 1558 verkoopt Jan van Hulten een rentebrief die 19 nov. 1550 door Jan van Quickelberghe Jansz. was verkocht aan Lysbette van der Hagen Jansdr., en die hem uit het sterfhuis van Lysbette van der Hagen was aangekomen bij scheiding van 29 aug.1552. 15 nov. 1569 kwiteren Guillaume, Lucas en Catelyne van Hulten Jans' kinderen voor de aflossing van een rente van 13 car. gld die Henrick Happaert, natuurlijke zoon van wijlen ridder Jan Happaert en Jouffr. Alydt Jacobs zijn huisvrouw hun opgedragen hadden op 14 nov. 1564, gaande uit een huis ,,In de Nyestrate geheeten de Happaertstrate". Zijnde de penningen daartoe gekomen uit de verkoop van een bos onder Heffen en Puurs (beide bij Mechelen) gekomen van Jouffr. Catelyne van der Hagen. In de eerder vermelde schepenbrief van 23 aug. 1569 worden deze zusters Verbeke genoemd. In tegenstelling met het Album Van der Hagen is in de schepenbrieven steeds sprake van Verbeke, bovendien wordt Adriaen als Mr. Adriaen aangeduid dus als chirurgijn en niet als zeepzieder. Op 18 juli 1576 (schepenbrieven nr. 336, fol. 576) compareren leden van de familie Van der Hagen in verband met dezelfde nalatenschap, o.a. Meester Hendrik Blomme ,,medicyn alhier soe over hem selve en als man en momboir van Marie Verbeke" waarbij procuratie wordt gegeven aan Henrick Wolff met wie wel Henrick Wolffaert wordt bedoeld. Johannes van Hulten, ged. Antwerpen 26 juli 1578. Op 8 maart 1580 verkoopt Mr. Willem van Hulten barbier alhier de mombers ten behoeve van de kinderen van Lucas van Hulten ,,daer moeder aff was Anna van Lare" het derde gedeelte en al zijn rechten aan 25 car. gld. ,,daeraff de 20 car. gld. Anna Verbeke met Henrick Wolffaert eius marito op ten 23 aug. XVcLXIX overgegeven gecedeert en getransporteert zijn door Janne van Hulten voor de tocht en zijn wettige kinderen voer de proprieteyt, daeraff zyns comparants vader een is geweest, achtergelaten by Jouffr. Cathelyne van Haghen weduwe wylen Peeters van Dorpe zyn oude moye". Verder is naar het echtpaar Guillaume van Hulten -Anna van Bornhem (het Album Van der Hagen noemt haar, wel ten onrechte, van Boom ) of hun kinderen niet gezocht.
http://72.14.203.104/search?q=cache:yJVHwIiG2Y0J:www.freewebtown.com/paulanja/De-gemeente-Dussen-door-Donkersloot.doc+haghen+regiment&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=51 Thans laten wij een Lijst der Predikanten volgen, opgemaakt door Ds. Johannes Westhof, welke wij in het kerkelijk archief van Dussen vonden, terwijl wij dan verder de lijst aanvullen met de namen der predikanten uit de Acta Synodi van Zuid-Holland. 1658-1668 Hermannus van der Haghen geeft de namen der lidmaten Ao 1667.
http://ww.cervantes.nu/Genealogie/NoticesHistoriques.html N.J. VAN DER HEYDEN NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE VERTALING UIT HET FRANS DOOR J.L. VAN DER HEYDEN. Brussel in 1681. N. van der Heyden, gehuwd met de Heer Franciscus Albertus van der Haghen, zoon van Franciscus van der Haghen, Raadsheer en Commies der Domeinen en Financiën van Zijne Majesteit, en van Eustochium Theodora Paulina de Vos-van Steenwyck.
http://www.ping.be/~ma479346/F.%20Plaisier%20Bijlagen.htm 25 april 1316. Latijnse akte waarin AVESOETE, weduwe van JAN REINIERS, haar huis verkoopt aan JAN VAN DER HAGHEN, kapelaan der begijnen. Bron: Archief OLV kerk, capsa cap. 132, no. 1 en A.A.B. Deel 37, blz. 101. (Antwerpen?) Betrokkenen bij het versterken van de stad in 1404: HENRIC VANDER HAGHEN, inde Meere, houtverkoper. 11 mei 1433. Regeling van een geschil tussen JAN VAN DER KAERT en JAN TAYAERT, van Hoeboken, over de nalatenschap van VAN DER HAGHEN. Ook worden genoemd: HEINRIKE VAN LYERE en LAUREYS MUSSCHE. Bron: Oudt Register mette Berderen, 1336-1439, fol. 203 en A.A.B. Deel 28, blz. 384, 385. 19-24 mei 1537 LAMBRECHT LINTHERMANS, wullenwevere, herdoper, verbrand. DIERICK VANDER HAGEN, herdoper, verbrand. ?? december 1521. Eigenaars van het huis “De Keersse” in de Gildekamerstraat: Vanaf 1521: JAN VAN ITEMGEM, MICHIEL VERHAGEN, PEETER VAN DER HAGHEN en WOUTER DE GRUYTER (1561), koopman uit Middelburg. Bron: Antwerpiensia, Deel 9, blz. 364. 6 februari 1568. Getuigschrift voor GOMMAER VERHAGHEN, cleermaker. Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 438v°. 3 maart 1568. …. van heymelycke ende onbehoorlycke vergaderingen &c. MATHEEUS VERHAGEN, oudecleercoopere. Archieves Générales du Royaume, Brussel, Chambre de Comptes, nr. 18.312, f° 15v°. 16 februari 1569. JOZEF BEHAGLE en BARBARA sCLERCX verkopen aan CATHARINA GOYVAERTS een erfelijke rente op het huis “Den Schilt van Aken”, welke bepand is ten bate van de weduwe van JAN MOONS, MARIA DE MEERE, DIGNE VERHAEGEN, PETER VAN DEN BROECKE, JAN DE CANOYE en AART VAN DEN BEEMPDE. Bron: Schepenbrief Rij Antwerpse emigratie naar Engeland. Huwelijken van personen afkomstig van Antwerpen te Londen in de periode ca. 1571-1617: JAQUES DUIJS, van Antwerpen, tr. 09-05-1602 met SARA VERHAGHEN, van Maidstone. Bron: Vlaamse Stam, 1968, p. 203-208, 242-246. PERIODE 1567- 1573. Lijst der veroordeelden tijdens de Godsdienst-troebelen met relatie tot Antwerpen. MARGUERITE HAGHENS, echtgenote van ANTHOINE BACLEER. REGISTER VANDE LEENINGHE. Quohier inhoudende declaratie vanden persoonen die gewillichlyck hebben geaccordeert inde leeninge van IIIIc M guldenen byde Leden deser stadt geaccordeert Zyner Majesteyt, om daermede betalinge te doene den Spaenschen zoldaten, naervolgende dacte vanden consente in date 29 april 1574. VUYTSCRYVERS: JAN VERHAGEN Hiernaer volcht de besoingnee gedaen by de Schepenen gecommitteert by de Weth, Hooftmannen vander poorteryen ende Wyckmeesters, onder de gemeyne borgeren ende ingesetenen deser stadt. Weduwe WOUTER VERHAGEN 24 december 1576. MATHEEUS VANDEN WATERE ende PEETER DE LICHTE, crediteuren van PEETER DE HASE, PEETERSsone, ende JAN DE HASE, vervangende ANDRIES DE HASE, ende Jouffrouwe PAESSCHYNE VANDER HAGEN, als oppermom van hare kynderen, daer vader aff was PEETER DE HASE, diens wooninge int innecomen vande Spaenssche soldaten is verbrant en de voors. PEETER sindert nyet en is te voorschyne gecommen, noch van zyn leven nyet en weten te spreken. Zij verzoeken in dit sterfhuis NICLAES HUYBRECHTS te mogen aanstellen om de zaken te regelen. Bron: Requestboek 1569-77, fol. 181v° en A.A.B. Deel 24, blz. 62. 18 mei 1577. Een grafsteen in de voormalige kerk der Karmelieten vermeldde dat PIETER VRANCX “coopman van syden laeken”, op deze datum overleed, en dat zijn vrouw ELISABETH VAN EESBEKE, alias VAN DER HAGHEN, hem was voorafgegaan op 19 februari 1569. Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 8, blz. 62. 3 januari 1578. Op heden, datum van desen, hebben myne Heeren de Heer Baron van Liedekercken, Superintendent etc., Borgemeesteren ende Schepenen deser stadt, geordonneert ende ordonneren mits desen GILLIS DE LAET te wesen by provisien Cappiteyn derselver stadt, van alsulcke parsoonen als men hem by gheschrifte geven sal ende begrepen syn inde rolle oft liste daeraff ten bevele van myne Heeren gemaeckt. Ten selven dage, is in plaetse van JASPAR VAN ZURICH (=SURCK, o.a. geh. met MARIA DE CORDES RENIALME; MELCHIOR VAN SURCK was geh. met MAGDALENA DE CORDES RENIALME), mits synder indipositien, gesurrogeert by eene nieuwe acte. PEETER VERHAGEN. 10 februari 1578. JACOB VERHAGHEN alias POU en GUILLIELME STAES, zuyckerbacker, verkopen PEETER BASELIERS, coopman, jaarlijks erfelijk 200 Carolusgulden op een stuk erf. Bron: Scab. Prot. 1578, sub Martini & Kieffel, I, fol. 26 en A.A.B. Deel 23, blz. 248. 25 oktober 1578. Een akte betreffende het huis “de Keerse”, staande achter het Stadhuis. De volgende namen worden hierin genoemd: PEETER VANDER HAGHEN, coopman. Bron: Scab. Prot. 1578, sub. Martini & Kieffel, II, fol. 361v. en A.A.B. Deel 23, blz. 213, 214. 4 juni 1579. JAN BOETS, LAUREYSsone, in naam van MECHTELT HERMANS, HERMAN HERMANS VAN BERGHEN dochter, met haar man JACOB VAN DER HAGHEN en in naam van ELISABETH HERMANS syns comparants huysvrouw en der voorn. MECHTELT suster … om goed, gesuccedeert van voors. HERMAN HERMANS en ELISABETH PELGROMS heur vader en moeder wijlen, te verkopen (procuratie Wesel 16-05-1579), verkochten aan HANS HERMANS der voors. MECHTELT en ELISABETH broeder tweederde van een huis, verstorven van hun vader. Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 359, fol. 28v°. 22 juni 1579. WOLFF HEESTERS, coopman alhier, als getr. gehad hebbende ELISABETH PELGROMS, weduwe van wijlen HERMAN HERMANS, JAN HERMANS, HERMAN HERMANS en ELISABETH PELGROM, voor zichzelf, HANS BOETS voor zichzelf en gemachtigd door MACHTELT HERMANS met haar man JACQUES VAN DER HAGHEN, Heer van Gottem (tussen Lille en Gent, dichtbij Markegem (harrie)), en door ELISABETH HERMANS (procuratie Wesel dd. 16-05-1579), GEERT PELGROM, FRANSSOISsone wijlen, testamentair momboir van JERONIMUS en HERMAN HEESTERS, wettige kinderen van de voors. WOLFF HEESTERS, daar moeder af was de voors. ELISABETH PELGROMS, tesamen erfgenamen van ELISABETH PELGROMS verdelen de nalatenschap met daarin o.a. een rente gekomen van LISKEN PELGROMS “haer moeyken”. Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 359, fol. 144. MECHTELT HERMANS geh. met JACQUES VAN DER HAGHEN, Heere van Gottem, en ELISABETH HERMANS geven, procuratie 16 mei 1579 gepasseerd te Wesel, aan HANS BOETS om de erfenis af te wikkelen van hun moeder wijlen ELISABETH PELGROMS, wed. van HERMAN HERMANS, deze was nu gehuwd met WOLFF HEESTERS. Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 144-145v. 17 januari 1583. De aanslag door troepen van de Hertog van Alençon op de stad Antwerpen en in de geschiedenis genoemd de “Franse Furie”. De Fransen verloren, naast vele gewonden ook 1500 doden, “die ghetelt ende begraven zijn”. Aan de kant van de Antwerpse burgerij vielen er, volgens telling van het FONDS PLAISIER, 101 doden. De hierna volgende lijst bevat de namen van de gesneuvelden met hun event. nagelaten weduwen en weeskinderen: 40. HENDRIK HAGENS 17 mei 1586. MICHIEL VAN DER HAGEN en kinderen geven volmacht aan MARTEN LHERMITE om hun goederen te beheren. Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 6 juni 1587. TANNEKEN PIETERS, jd. van Antwerpen, ondertr. te Delft met JOOST VERHAGEN, jg. van Menen in Vlaanderen, soldaet onder de capiteyn UITTENBROECK. Bron: DTB, arch. Delft. 14 augustus 1589. CONSTANTIA HAGENS, dochter van wijlen FRANCHOIS HAGENS en GEERTRUYT BOOT, is gehuwd met JAN VAN SANTVOORT, ze resideren nu ter tijd binnen de stad Coelen. Er wordt een erfelijke rente verkocht die voortkomt uit de verkoop van een huis te Antwerpen in 1583; voorts worden nog andere erfelijke renten verkocht afkomstig van haar ouders w.o. één die in 1521 is gekocht. JAN is de oom van PEETER HELMANS. Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 397, p. 468-469, 471, 471v°. 4 november 1604. BARBARA PLATTEYNS transporteert aan PAUWEL VAN DER HAGHEN rentes op de stad. Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 6 september 1606. PAUWELS VAN DER HAGHEN verkoopt aan REGINA DE CLERCK de helft van een erfelijke rente op de stad. Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. Personeel van de Admiraliteit te Antwerpen in 1609: Timmerlieden: ANTHONY VERHAGEN. Buschieters: HANS VERHAGEN I. HENDRIK MONTENS, de jonge, “treorier generaal ende raedt van den prins van Oranje”, tr. 1e met GEERTRUIT GODAR, PETERSdochter, tr 2e met AGNETA VAN DER HAGHEN, dochter van PETER VAN DER HAGHEN. Uit het 1e huwelijk: GODEVAERT, Mr. in de rechten, Jonker, tresorier, Schepene en Binnenburgemeester te Breda, Schepene te Antwerpen op 3 dec. 1581 tot 1584, poorter geworden op 9 dec. 1583, Stadskolonel in 1584. Uit het 2e huwelijk: 1.MICHIEL. 2.JOSINE. 3.GEERTRUYT. 6. CORNELIS VAN NISPEN, geb. Dordrecht, wordt poorter van Antwerpen 18 april 1539, lakenkoper, tr. 1e Antwerpen met ANNA VAN DER HAGHEN, tr. 2e Antwerpen St. Jacob in 1545 met ANNA VAN DER MEERE, dochter van JAN VAN DER MEERE en MARGRIETA VAN HERTSBEKE, tr. 3e Antwerpen OLV in 1548 met ANNA VAN SANTVOORT, geb. Antwerpen, dochter van FRANQOIS VAN SANTVOORT en KATHELYNE DENYS. DE STADSPROTOCOLLEN. Beginnend in het jaar 1517 en lopen deze door tot 1729. Zij raken het financiële handelen zoals het stichten van erfrenten, ofwel het kopen en verkopen van gronden en erven. Het totaal bedraagt ca. 6000 genummerde expl. en zijn van uniek genealogisch belang, omdat ze bij de meeste genealogen, als bron, onbekend zijn. Onder het betreffende nummer op te vragen in het Stadsarchief Antwerpen. Het FONDS PLAISIER kon slechts een gedeelte van de inhoudsopgave achterhalen. We geven een selectie daarvan, die binnen ons tijdskader vallen (tot nr. 3550 = ca. 1620.); de instellingen zoals kerken, kloosters e.d. werden buiten beschouwing gelaten. JAN VERHAGEN, nr. 162, 719bis. FRANCHOISE HAGENS, nr. 165. FRANS HAGENS, nr. 272. JAN VAN DER HAGEN, nr. 292. PETER VERHAGEN, nr. 453. PETER VAN DER HAGHEN, nr. 1137. MICHIEL VAN DER HAGHEN, nr. 2076. MICHIEL VERHAGEN, nr. 2738. HENDRIK VERHAGEN, nr. 3790. PAESSCHYNE VAN DER HAGEN, nr. 2294, 2295.
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwatstat/jvdbiest/dat9.htm Van der Haghen, Marcq Birth : BEF 1595 Death : BEF 1595 Gender: Male Marriage: BEF 1595 Spouse:Schollaerts, Cathelyne Birth : BEF 1595 Death : AFT 1605 Gender: Female Father: Schollaerts, Adam Mother: NN., NN.
Marres Kwartierstaat 13-15 9.499. Anna van der Haghen.. ca. 1562,
Singelkerk Dewijl dat naer t vertreck van onsen Broeder Lucas van der Haghen naer Breda geen ordinaeris dienaer des woorts alhier tot Ridderkerck geweest e(n) i(s)
http://home.tiscali.nl/verstap1/Kwartierstaat%20Thomas.htm Kwartierstaat van Thomas Jouke Ferdinand Verstappen 7. MICHAEL FEUGELEN. Geboren 01-01-1790. Gehuwd met: 8. ANNA HAGHEN VAN DER, Uit dit huwelijk: 1. MARIA .
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenAnthonieHeinsius1702-1720/Index/h
HAGHEN, FERDINAND VAN DER. VII; XIV Lid van de Collatie of Brede Raad van Gent. HAGHEN, FRANÇOIS VAN DER. V; XVII Voorzitter van de Raad van Financiën te Brussel. Veenendaal [sr.], Dagboek Cuper.
http://www.rkd.nl/rkddb/default.asp?action=deepLink&database=ChoiceArtists&%250=332980
Haghen, Pieter van der Nationaliteit/school Zuid-Nederlands (vóór 1775)zoek met deze term Sterfplaats/datum 1574 vóór 1574: heet in een akte van 1574/5 overleden te zijn (v.d. Haeghen 1906, p. 6) Plaats/periode van werkzaamheid Gentzoek met deze term 1524 13-8-1524 lid van het gilde te Gent schilder Anne van der Heyden, dochter van de griffier van Assche (of Assen?), echtgenote van Jacobus de Pipenoy, kandidaat rechten, advocaat van de Raad van Brabant en wethouder van de Stad Brussel in 1681. N. van der Heyden, gehuwd met de Heer Franciscus Albertus van der Haghen, zoon van Franciscus van der Haghen, Raadsheer en Commies der Domeinen en Financiën van Zijne Majesteit vader Willem Haghen moeder Soete Scenaerts dochter Cornelia Willem Haghen gehuwd met Joannes Henrick Zeegers* dochter Anna Jan Henric Zeegers Agneta van der Hagen, geb. Antwerpen ca.1482, † ald. 2 mei 1512, begr. Minrebroederskerk, dr. van Jan en Laurentia Boels. Het m.s. van der Hagen geeft nadere gegevens over de ouders en grootouders van Agneta van der Hagen: Jan van der Hagen, wolverkoper te Antwerpen, tr. le jan. 1473 Laurentia Boels, † Antwerpen 16 okt. 1485, begr. O.L. Vrouwenkerk, dr. van Claes Jansz. en Catharina van Middelsande, tr. 2e Antwerpen nov. 1488 Barbara Boone; Michiel van der Hagen. zn. van Michiel en Catharina Pipenpoy, wolverkoper te Antwerpen, † ald. 1464, begr. Minrebroederskerk, tr. Clementia van Keerbergen, geb. Brecht-Sint Lenaert, † Antwerpen 15 april 1483, begr. Minrebroederskerk
Meulebeke, een dorp vol heksen in 1595 Kortrijk, 2 oktober 1615: Willem van der Haghen[142]. Kortrijk, 2 oktober 1615: Helene Denijs[143]. Kortrijk, 2 oktober 1615: Jenne van der Haghen[144] ... http://64.233.179.104/search?q=cache:ZXUvgT_lqA8J:www.kulak.ac.be/facult/rechten/Monballyu/Preprints/preprints/ Heksenprocessen%2520in%2520Meulebeke.htm+haghen&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=86
Bijlage : lijst van de toverij- en hekserijprocessen in de kasselrij Kortrijk (16de-17de eeuw) met hun bibliografische verwijzingen[89] Kortrijk, 2 oktober 1615: Willem van der Haghen[142] Kortrijk, 2 oktober 1615: Jenne van der Haghen[144] Kortrijk, 2 oktober 1615: Josyne van der Haghen
van der Haeghen, Vincent Birth : BEF 1648 Gender: Male Family: Marriage: 1648 in Nederheembeek Spouse: van Lathem, Maria Birth : 1622 Nederheembeek Death : AFT 1648 van der Haghen, Martina Birth : BEF 1606 Death : 21 APR 1660 Rossem Gender: Female Family:
TurAngra, VIAGENS E TURISMO, LDA. Willem van der Haghen ( Guilherme da Silveira ) que se estabelecera com flamengos na ilha de S. Jorge, veio para as Flores cerca de 1470, fixando-se durante
XX get: Adrianus De Pauw en Judocus Van Gysegem-- 7 kind; P:Judocus Coppens; M:Josyne Vijverman; wedn. Van Der Haghen Elisabeth + 13-4-1701-- X 4-5-1688--6, kind;
http://www.actagena.org/data/nameindex/gebVa.htm
Geboorten en dopen Alfabetisch op naam van het kind Aantal treffers (akten) per familienaam en per parochie ______________________________________________________________ Nbr Familienaam Parochie Eerst Laatst 1 Van der Haege Tielt Onze-Lieve-Vrouw 1706 1706 9 Vander Haegen Kiezegem 1855 1888 16 Vanderhaegen Kiezegem 1802 1853 1 Van der haegen Lubbeek 1899 1899 1 Vander Haegen Meensel 1836 1836 16 Vander Haegen Sint-Joris-Winge 1699 1794 1 Vander Haegen Sint-Joris-Winge 1777 1777 7 Van der Haegen Tielt Onze-Lieve-Vrouw 1664 1703 3 Van der Haegen Tielt Sint-Martinus 1810 1814 1 Vander haegen Waanrode 1765 1765 9 Vanderhaegen Waanrode 1767 1805 3 Vander Haeghen Bunsbeek 1638 1650 4 Vander Haeghen Sint-Joris-Winge 1703 1707 1 Vander Haeghen Sint-Joris-Winge 1738 1738 1 Van der Haeghen Tielt Onze-Lieve-Vrouw 1739 1739 3 Van der Haeghen Tielt Sint-Martinus 1770 1774 2 Vanderhaeghen Waanrode 1790 1792 3 Vander Hagen Bunsbeek 1607 1635 4 Vanderhagen Kiezegem 1803 1851 2 Vander Hagen Lubbeek 1713 1716 2 Van Der Hagen Tielt Onze-Lieve-Vrouw 1682 1713 3 Van der hagen Waanrode 1711 1718 1 Vanderhagen Waanrode 1713 1713 1 Vander Haghe Sint-Joris-Winge 1739 1739 10 Vander Haghen Bunsbeek 1610 1659 6 Vander Haghen Sint-Joris-Winge 1691 1742 1 Vander Haghen Sint-Joris-Winge 1741 1741 1 Van der Haghen Tielt Onze-Lieve-Vrouw 1708 1708
http://www.actagena.org/data/nameindex/begV.htm Wergroep familiekunde Oost-Brabant Overlijdens en begrafenissen Alfabetisch op naam van de overledene Aantal treffers (akten) per familienaam en per parochie ______________________________________________________________ Nbr Familienaam Parochie eerst laatst ______________________________________________________________ 1 Vanderhaege Kortrijk-Dutsel 1867 1867 5 Vander Haegen Kiezegem 1728 1888 12 Vanderhaegen Kiezegem 1806 1899 1 Vanderhaegen Kortrijk-Dutsel 1882 1882 3 Vander Haegen Lubbeek 1761 1764 2 Vander Haegen Meensel 1846 1848 10 Vander Haegen Sint-Joris-Winge 1723 1795 12 Van der Haegen Sint-Joris-Winge 1802 1866 1 Vander Haegen Sint-Pieters-Rode 1897 1897 2 Vanderhaegen Tielt Sint-Martinus 1791 1814 5 Vanderhaegen Waanrode 1777 1828 2 Vanderhaegen Wever 1838 1840 1 Vander Haeghen Bunsbeek 1636 1636 1 Vander Haeghen Kiezegem 1750 1750 3 Vander Haeghen Sint-Joris-Winge 1707 1709 1 Vanderhaeghen Tielt Sint-Martinus 1774 1774 1 Vanderhagen Bunsbeek 1828 1828 1 Van der hagen Sint-Joris-Winge 1830 1830 2 Van der Haghen Sint-Joris-Winge 1826 1827 1 Van der Haghen Sint-Pieters-Rode 1724 1724 1 Vanderhaghen Tielt Onze-Lieve-Vrouw 1724 1724
http://www.gennet.nl/stippen/stippen.htm Judoca (Josina) DINNISEN van der HAGHEN. getrouwd met Joannes AERTS van SCHAIJK dochter:Joanna Maria van SCHAIJK, 24 jaar oud, gedoopt (R.K.) op 02-02-1740 te Gemert, overleden op 27-01-1804 te Reek op 63-jarige leeftijd,
http://users.belgacom.net/digitaal-archief/index/waarschoot-pr-overlijden-1-021.htm
Waarschoot: 1610 - 1700 (021 - 10,00 EUR) Parochieregisters van de Sint-Gislenuskerk: Overlijden: index op de persoonsnamen Van der Haghen (1)
http://www.oostbrabant.org/site/thesis/thesis2D2D4D1.php#P95

Willem vander Haghen xx g


Archiefstukken betreffende de wijnbouw in Oost-Brabant HAEGMAN (ook HAGHEN vander), N, 084. HAELTORT van, N, 007. HAELTORT van, N, 008 ... HAGHEN vander, N, 095. HAIGMAN (ook VERHAGEN), N, 051
http://users.skynet.be/meertgenealogy/erembodegem/dat232.htm#4
Alfabetisch Repertorium van de Families te Erembodegem There are 55065 individuals and 18742 families representing 5552 surnames in this database. 1 Verhaegen, Joannes Death : 08 JAN 1769 Erembodegem Spouse: Kieckens, Adriana Birth : BEF 1696 Death : 02 NOV 1722 Erembodegem Children: 1.1 Verhaghen, Petrus Death : 27 JAN 1778 Erembodegem 1.2 Verhagen, Isabella Death : 22 AUG 1741 Erembodegem 1.3 Van Der Hagen, Joanna Maria Death : 09 JAN 1785 Erembodegem 1 Van Der Haegen, ... Spouse: Bogaert, ... 1.11 Van Der Haegen, Petrus Death : 19 JAN 1751 Erembodegem Spouse: Van Cauwenbergen, Catharina Death : 24 DEC 1749 Erembodegem 1.11 Van Der Haghen, Joannes 1.12 Verhagen, Jacobus 1.13 Van Der Haeghen, Joannes Franciscus 1.14 Verhagen, Andreas 1.15 Verhaghen, Petrus 1.16 Van Der Haegen, ... Death : 27 OCT 1714 Erembodegem 1.17 Van Der Haegen, ... Death : 15 SEP 1715 Erembodegem 1 Verhaeghen, Franciscus Death : 06 JUL 1765 Erembodegem Spouse: Beeckman, Maria Theresia Birth : rond 1723 Herdersem Death : 25 SEP 1803 Erembodegem Children: 1.1 Van Der Haeghen, Maria Death : 20 JUN 1768 Erembodegem 1.2 Van Der Haeghen, Joannes Baptista 1.3 Van Der Haeghen, Anna Theresia 1.4 Van Der Haegen, Catharina Death : 16 MAY 1765 Erembodegem 1.5 Van Der Haegen, Francisca Death : 28 JUN 1777 Erembodegem 1.6 Verhaegen, Isabella Death : 09 NOV 1811 Erembodegem Spouse: Agneessens, Engelbert Death : 14 JUL 1821 Erembodegem Father: Agneessens, Adrianus Mother: Van Boterdael, Angelina 1 Van Der Haegen, Andreas 1.1 Children: Van Der Haegen, Maria Francisca Birth : rond 1737 Aalst Death : 20 JUN 1785 Erembodegem Spouse:Luxon, Dominicus Franciscus Philippus 1 Van Der Haegen, Bonifacius Death : 22 SEP 1770 Welle Spouse:Schouppe, Isabella Death : BEF 1826 Welle Children: 1.1 Van Der Haegen, Emanuel Death : 11 JUN 1826 Erembodegem Spouse:D'Herde, Joanna Theresia Death : 17 DEC 1850 Erembodegem Parents: Father: D'Herde, Joannes Mother: Schouppe, Elisabeth Van Der Haegen, Josephus Birth : rond 1779 Erembodegem Death : 02 MAY 1873 Haaltert Father: Verhaeghen, Gaspar Mother: De Pauw, Joanna Marriage: 21 MAR 1802 in Haaltert Spouse: Raes, Joanna Birth : 27 SEP 1781 Haaltert Death : 04 JUL 1848 Haaltert Father: Raes, Engelbertus Mother: Redant, Anna Maria Van Der Haegen, Joanna Catharina Death : BEF 1826 Denderhoutem Spouse: Baeyens, Joannes Death : BEF 1826 Denderhoutem Children: Baeyens, Florentina 1 Van der Haegen, August Birth : rond 1834 St.Antelinks Spouse:De Smedt, Christina Birth : rond 1841 Hekelgem Death : 08 DEC 1877 Erembodegem Father: De Smedt, Cornelius Mother: Van Audenhove, Joanna Catharina Children: 1.1 Vanderhaegen, Joanna Catharina Silvia Birth : 23 JUL 1876 Erembodegem Death : 20 JAN 1877 Erembodegem 1.2 Van der Haegen, Eduard Frans Birth : 04 AUG 1877 Erembodegem Van Der Haegen, Amelia Birth : 20 APR 1876 Aalst Spouse:Vertongen, August Birth : 15 MAY 1875 Erembodegem Father: Vertongen, Petrus Amandus Mother: Pauwels, Constantia Children: Vertongen, Frans 1 Van Der Haegen, Gustaaf Father: Van Der Haegen, Mother: Baeten, ... Spouse:Van Haverbeke, Elisa Birth : 01 AUG 1885 Erembodegem Death : 27 MAY 1965 Kerksken Father: Van Haverbeke, Mother: De Schutter Children: 1.1 Van Der Haegen, Alfons Birth : --living-- Kerksken Spouse: Goossens, ... 1.2 Van Der Haegen, Odilon Spouse:De Pril, ... 1.3 Van Der Haegen, ... 1.4 Van Der Haegen, Albert Spouse:Renneboogh, ... Van Der Haegen, Dominica Death : 19 NOV 1877 Nederhasselt Spouse: Van Bever, Josephus Death : 31 OCT 1880 Nederhasselt Children: Van Bever, Ferdinand Van Der Haegen, Catherine Augusta Birth : 08 APR 1876 Gent Death : 07 JAN 1946 Erembodegem Spouse:De Geyter, Remy Ursmar Birth : BEF 1880 Death : BEF 1946 Children: De Geyter, Irène Aimee Birth : 10 SEP 1900 De Geyter, Elza Marie Birth : --living-- De Geyter, Juliette De Geyter, Ursmar Birth : --living-- De Geyter, Eugéne De Geyter, Angela De Geyter, Cécile Van Der Haghen, Adrianus Children: Van Der Haghen, Beatrice Van Der Haghe, Anna Spouse:Welleman, Christiaen Children: Welleman, Adriana Van Der Haghen, Beatrice Father: Van Der Haghen, Adrianus Spouse: Buyens, Joannes Father: Buyens, Joannes Van Der Haeghen, Gerardus Spouse:Van Mol, Maria Van der Haegen, Lea Spouse:De Sadeleer, Renaat Father: De Sadeleer, Victor Mother: Pijck, Hortentia Van Der Haegen, Magdalena Birth : Elsene Spouse: Van Keerberghen, Jean Baptiste Birth : Hoeilaart Children: Van Keerberghen, Petrus Franciscus Van Der Haegen, Roger Van Der Haegen, ... Spouse: Sterck, ... Children: Sterck, Philomena Van Der Haegen, Petronille Birth : Aaigem Spouse:Hanssens, Jean Baptiste Birth : Aaigem Children: Hanssens, Guidon Van Der Haegen, ... Spouse: Bailly, Andre Alfons Birth : --living-- Van Der Haegen, ... Spouse:Meganck, Rosa Joanna Birth : --living-- Van Der Haegen, ... Spouse:Degline, Berthilde Antoinette Birth : --living-- Van Der Haegen, ... Spouse:De Baetselier, Christina Birth : --living-- Van Der Haegen, ... Spouse:De Boel, Patrick Gaston Birth : --living-- Van Der Haegen, Lucie Birth : --living-- Erembodegem Spouse:De Neve, Jozef Eugeen Birth : --living-- Aalst Van Der Haegen, ... Spouse: De Neve, Valentine Birth : --living--
http://soldaten-genealogie.nl/eeuw17ij.htm
Jure Ludovicus, Soldaat bij van der Haghen, 26-12-1635
In de 18e eeuw wordt meestal de regiments-kolonel o.d. genoemd bij de soldaat. Dat is dan tevens de naam van het regiment en dat kun je opzoeken. In de 17e eeuw echter staat meestal de kapiteinsnaam van de compagnie bij de soldaat.
http://home.hetnet.nl/~ervancrugten/Lom(me),%20van.htm c. Gerard Van Lom, geb. Gelder, benoemd tot leutenant in het regement Infanterie van Strachnitz 11 Dec. 1800, en tot stafkapitein in het regiment Haghen 11 Juli 1806. Hij gaf in Maart 1806 Wesel aan de Franschen over.
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenAnthonieHeinsius1702-1720/Index/h Website Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Onderzoek > Projecten > Brieven Anthonie Heinsius 1702-1720 HAEGEN, N.N. VAN DER. I Nederlands officier; kapitein van de infanterie. HAGHEN, FERDINAND VAN DER. VII; XIV Lid van de Collatie of Brede Raad van Gent. HAGHEN, FRANÇOIS VAN DER. V; XVII Voorzitter van de Raad van Financiën te Brussel. Veenendaal [sr.], Dagboek Cuper.
http://72.14.203.104/search?q=cache:skWUncGNmk4J:lopabo.fontys.nl/jan_prive/ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.001.doc+haghen+regiment&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=17 ONGEÏNVENTARISEERD ARCHIEF SCHIJNDEL ? OAS.001 9 juni 1663 De schepenen van Veghel te weten Goyart Peter RUTTEN, Gerart ROEFS, Hendrick Henrick MARTENS, Jacob VAN DER HAGHEN, Jan Thonis Peter THIELENS, Adriaen Henrick Jan DIRCKX EN Anthonis Roeloffs VAN KILSDONK maken bekend dat voor hen verschenen is Magdalena weduwe van Dirck VAN DER HAGEN, die op basis van een procuratie van Adriaen en Cornelis VAN DER HAGHEN van 9 juni 1663 een hooibeemd heeft getransporteerd aan Dielis Henrick Thonissen SMITS. Deze beemd is gelegen te Veghel achter het Dorshoudt en is groot omtrent vier karren hooigewas rijdende met Arien Smits van Schijndel, belend door het erf van het Kruisbroedersklooster, Gielis WILLEMS c.s. en de rivier de Aa. Lasten op deze beemd zijn: de reguliere dorpslasten en het naburenrecht. Bezegeld met het schependomszegel van Veghel en ondertekend door Huybertus VAN ROLLY of Roley [dubieus] secretaris.
http://fuzzy.arts.kuleuven.be/ling/ozts/naamkunde/register/register.html
TIJDSCHRIFT NAAMKUNDE Jaargang I (1969) - XXV (1993) Haghen, Van der 12/162; 15/137
Beeckman en het slijpen van lenzen De oudste glasfabriek van de Noordelijke Nederlanden werd in 1581 opgericht in Middelburg, op de "Cousteensche dyk" door Govert van der Haghen uit Antwerpen
http://www.elsloo.info/aelserlogie42.htm
In 1514 komen we een Jan Boer van der Haghen tegen die 0,5 bonder (ca een halve hectare) land op de “Armborsterwech” pacht. http://home.pi.be/~ma479346/fragrijsoord.htm
Fragment Genealogie RIJSOORD. Rijsoord en de Reformatie 1593 Luca van der Haghen http://users.bart.nl/~leenders/10000bu/rodedyon.htm
's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 fol. 25 Rode 23. dezelfde, 4 hoenderen van Ywanus doorgestreept, laatste betaling in 1346 bijschrift fol. 25: Henricus, genaamd van der Haghen, 4 hoenderen van Ywanus betaald: 1340 t/m 1350
http://users.belgacom.net/digitaal-archief/index/kalken-svg-076.htm
Digitaal Archief VVF Gent Kalken: 1612-1700 (076 - 18,00 EUR) Staten van goed: index op de persoonsnamen Vander Hagen (1) - Vander Haghen (3) http://home.hetnet.nl/~rvk79/Van%20Kasteren.htm Nazaten familie van Kasteren Matheus Hermetus van CASTEREN gedoopt op te begraven op 18-11-1717 te Best 18 zoon van gehuwd op 21-05-1702 te Best gehuwd met Maria Christianus van ROIJ gedoopt op 07-12-1677 te Best begraven op 21-01-1729 te Best 21 januari 1729 dochter van Getuigen Schuermans Arnoldus van der Haghen Opmerking Getuige Schuermans is priester. Bron Streekarchief Regio Eindhoven, RK register 1 folio 210 r/v: v 1. Margareta gedoopt 10-05-1708 te Best 2. Nicolaus gedoopt 17-06-1711 te Best http://64.233.179.104/search?q=cache:H7N2msfhLlMJ:arch.arch.be/arrow/archievenoverzicht/RAB_R_2.pdf+haghen&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=238
R. ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN (BR-D) NOTARIS VANDER HAGHEN, Joannes Brugge, 1616-1649 Archief van notaris Vander Haghen Joannes, 1616-1649
Genealogie van de Familie Van Waesberghe http://www.waesberg.be/dat1.htm#183 van der Haghen, Laurent Geslacht : Man Familie: Verwante: Braem Dit Vilain, Claire Geslacht : Vrouw Ouders: Vader: Braem Dit Vilain, Pieter Geboren : ca 1470 Moeder: Laeps, Marie Kind(eren): van der Haghen, Laurent Geslacht : Man van der Haghen, Dominique Geslacht : Man van der Haghen, Jossine van der Haghen, Amelberge Geslacht : Vrouw
http://users.telenet.be/steen.petit/dirksteen.pdf Dirk Steen ancestry by Dirk Steen Judocus Baesen born 17 jan 1657 in Hooglede. He was the son of Nicolaus Baesen and Alexandria Ferdinandine Vander Haghen. Nicolaus Baesen He married Alexandria Ferdinandine Vander Haghen. Alexandria Ferdinandine Vander Haghen She was the daughter of Pieter Vander Haghen. Pieter Vander Haghen He married ?? Guilielmus Casteleyn born 2 april 1621 in Gits married Janneke Vander Haghen. Joanna Vanden Bussche, born 2 april 1628 in Beveren (Roeselare), died 8 january 1678 in Roeselare. She was the daughter of Christianus Vanden Bussche and Petronilla Vander Haeghen. Petronilla Vander Haghen, born Bef. 1600; died 23 july 1635 in Beveren (Roeselare) Christianus Vanden Bussche, born Bet. 1596-1604 in Beveren (Roesselare)?, dies 24 January 1678 in Beveren. Hullonius Vanden bussche, born Bet 1602-1608; died Abt. 1650; married Maria Vander Haeghe 1622
http://users.skynet.be/fredy.franssen/ff_00006.htm Ondertrouwd op 19-09-1700 te SM Tielt (getuige(n): Jacobus Robijns en Nicolaus Janssens), gehuwd op 30-09-1700 te SM Tielt (getuige(n): Joannes Allaerts en Joannes Van der Haghen) met de 20-jarige 641 Petronella VERHAEGHE, geboren op 21-10-1654 te Moorsele, gedoopt op 25-10-1654 te Moorsele (getuige(n): Aegidius Holvoeth en Petronella De Baecker), overleden voor 1754 te Moorsele ? Dochter van Marinus VANDER HAEGHE (Verhaeghe) (zie 1282) en Maria DENECKERE (zie 1283). 533 Anna Catherina (Anna Christina) VAN HAEREN (Van Haren, Hagen, Vanderhagen), geboren op 17-10-1683 te Broekom, gedoopt op 17-10-1683 te Broekom (getuige(n): Leonardus Lemmens en Elisabetha De Wael?), overleden op 19-12-1759 te Broekom op 76-jarige leeftijd, dochter van Petrus VAN HAEREN (Vanderhagen) (zie 1066) en Oda LEMMENS
http://home.scarlet.be/~rafvdd/genea/parenteelvdd/parvdd.htm Parenteel Van der Donck VI.64 Jacobus Vanderdonck (Verdonck), gedoopt op 19-08-1719 te Schorisse (get.: Joannes van der Donckt & Livina Sierkens), overleden op 10-04-1796 te Kerkem op 76-jarige leeftijd, zoon van Antonius (Anthone, Antoine) Verdonckt (zie V.47) en Joanna (Jeanneken) Sierkens (Sirkens). Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 03-11-1748 te Schorisse (get.: Philippus Antonius de Lepeleer & M.Catharina Pede) met Maria Ludovica De Temmerman, geboren circa 1720, overleden op 13-11-1748 te Schorisse. St.v.G.Schorisse, 195,1730,p.184. Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 30-11-1750 te Schorisse (get.: Livinus Sirkens & Petronella Vanderhaghen) met Maria Joanna Vanderhaeghen (Vanderhaghen), geboren circa 1725, overleden op 19-04-1785 te Kerkem, fa. Guillielmi, Kerkem; wed.P.Fr.Coxsirens. Uit het tweede huwelijk: 1. Anna Catharina Vanderdonckt, gedoopt op 12-04-1752 te Schorisse (get.: Guillielmus Van der Haeghen & Joanna Sirkens), overleden op 16-01-1753 aldaar, 279 dagen oud. 2. Maria Anna Verdonck, gedoopt op 28-12-1753 te Schorisse (get.: Petrus de Timmerman & Petronella Wullaert), overleden op 04-02-1754 aldaar, 38 dagen oud. 3. Joannes Baptista Verdonckt, gedoopt op 17-12-1754 te Schorisse (get.: Joannes Sierkens & Petronella van der Haghen), overleden op 16-04-1755 aldaar, 120 dagen oud. 4. Joannes Verdonck, gedoopt op 04-07-1756 te Schorisse (get.: R.D.Joannes van de Perre, pastoor & Elisabeth de Vos), overleden op 04-07-1776 aldaar op 20-jarige leeftijd. 5. Carolus Josephus Vanderdonck (zie VII.124). 6. Maria Sabina Vanderdonck, gedoopt op 14-09-1765 te Schorisse (get.: Josephus Vanderhaegen & M.Th.Cierkens). (Schorisse ligt tussen Brussel Gent en Kortrijk. Kerkem ligt vlakbij Schorisse (Harrie)) VII.124 Carolus Josephus Vanderdonck, gedoopt op 02-09-1761 te Schorisse (get.: Carolus Josephus de Bremme & Petronella van der Haeghen), zoon van Jacobus Vanderdonck (Verdonck) (zie VI.64) en Maria Joanna Vanderhaeghen (Vanderhaghen). Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-06-1782 te Maarke (get.: Engelbert van den Heule, Kerkem & Maria van der Cleyen) met Philippina Van der Cleyen, geboren circa 1761 te Maarke, fa. Jacobi. Uit dit huwelijk: 1. Judocus Van der Donckt, gedoopt op 29-04-1783 te Kerkem (get.: Jacobus van der Donckt, Schorisse & Joanna van der Cleyen, Maarke, n. Petronilla van der Haeghen). 2. Lucia Van der Donckt, gedoopt op 26-09-1785 te Kerkem (get.: Guillielmus Livinus van der Cleyen, Maarke & Petronilla van der Haeghen). 3. Joanna Van der Donckt, gedoopt op 11-12-1787 te Kerkem (get.: Jacobus Veyls, Etikhove & Maria Joanna de Vos, Nukerke). 4. Ludovicus Van der Donckt, gedoopt op 13-07-1790 te Kerkem (get.: J.B. Van Pevernagie & Theresia van der Cleyen). 5. Carolus Van der Donckt, gedoopt op 09-02-1793 te Kerkem (get.: J.B. van der Cleyen & Maria Joanna van der Donckt). 6. Franciscus Van der Donckt, gedoopt op 23-04-1795 te Kerkem (get.: Petrus Josephus de Vos & Regina van der Cleyen), overleden op 02-01-1804 aldaar op 8-jarige leeftijd. 7. Camillus Van der Donckt, gedoopt op 25-07-1797 te Kerkem (get.: Judocus & Lucia van der Donckt). 8. Joannes Baptista Van der Donckt, geboren op 20-02-1799 te Kerkem. 9. Francisca Van der Donckt, geboren op 19-01-1802 te Kerkem. Oliverius Van der Donct (Van der Donck, Verdonck), gedoopt op 24-01-1666 te Ronse, Sint-Pieter (get.: Olivierius van der Donckt & Maria de Mey nom. Joanna Houvenne), overleden op 22-02-1734 aldaar op 68-jarige leeftijd, x Maria de Man, zoon van Elias Van der Donct (zie IV.12) en Maria Vlieghe. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-02-1689 te Berchem (get.: Petrus Debytere & Antonius de Lie) met Maria De Man (De May), geboren circa 1668, overleden op 07-11-1729 te Ronse, Sint-Pieter, fa. Guillielmi. Uit dit huwelijk: 1. Maria Van der Donck, gedoopt op 22-02-1693 te Ronse, Sint-Pieter (get.: Amandus de Clerck & Martina Bevernaegie). 2. Angelus Van der Donck (Van der Doncq), gedoopt op 20-03-1695 te Ronse, Sint-Pieter (get.: Ludovicus Speleers & Anna van der Haeghen). 3. Petrus Franciscus Verdonck (Van der Donck), gedoopt op 03-09-1696 te Ronse, Sint-Pieter (get.: Petrus de Beyter & Ludovica Verdonck), overleden op 18-06-1765 aldaar op 68-jarige leeftijd, buitenpoorter van Aalst, Ronse 1729. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-11-1729 te Ronse, Sint-Pieter (get.: Jacobus van der Donck & Fr. Debischop) met Joanna Ludovica Brenssa, geboren circa 1700, overleden op 23-12-1762 te Ronse, Sint-Pieter, fa. Daniel; buitenpoorter van Aalst, Ronse 1732. 4. Nicolas Van der Donck (zie VI.5). 5. Judocus Van der Donck (zie VI.8). 6. Jacobus Verdonck (Vanderdonck(t)) (zie VI.10). 7. Joannes Franciscus Van der Donck (zie VI.12).
http://archiver.rootsweb.com/th/read/AZORES/2000-01/0947886206 Lijst der Buitenpoorters van Geraardsbergen van 1396 (List of out of town "poorters" of Geraardsbergen in 1396), door/by J. De Brouwer, Onomastica Neerlandica, Leuven 1954. Town of Aspelaer- Nederhasselt. Raesse (Erasmus) van der Haghe. (footnote: Raso de Haghe, son of Walteri (Walter) Town of Bruesele (Brussels?). Alaert (Alardus) van der Haghen or Hutten (also van der Haeghen). Town of Denderwiendeke. Claus (Nicolas) de Praet, married to Kateline (Catherine), paid 7 schellingen. Heinric (Henry) van der Haghen, paid 8 schellingen. Town of Dickelvenne. Raesse (Erasmus) Haghemans, paid 7 schellingen. Franse (Franciscus) van der Haghen, paid 7 schellingen. Jacop (James) van der Haghen, paid 8 schellingen. Town of Essche (St Lievens- Esse). Kateline van der Hagen, paid 9 schellingen. Lieven (Livinus) van der Hagen, son of Cornullis (Cornelius), assumes his father's poorter rights. Town of Ronse. Berthelmeeus (Bartholomew) van der Haghe on Adriaen Meyers property at the Horse Market. Jan (John) van der Haghe, his brother. Louwereins (Lawrence) van der Haghe, his brother. Town of Vianen, (possibly, South Holland province, Netherlands). Jan van der Haghen married to Yde (Ida), paid 8 schellingen. Pieter (Peter), son of Jan van der Haghen, paid 8 schellingen. Town of Vilainnes (Velaines). Willem van der Haghen, paid 8 schellingen. Town of Zeghelsem. Jan van der Haghen, son of Willem, paid 8 schellingen. Lady Annees (Agnes) sBrunen, paid 7 schellingen. Uit het Poorterboek van Pamele, door Paul van Butsele, Oudenaarde 1967. (From the Register of Poorters of Pamele, by Paul van Butsele, Oudenaarde 1967). Folio 8, Stevin van der Haghen, poorter between the years 1241 and 1291. Folio 10, Olivier (Oliver) van der Haghen, son of Heinijcx (Henry), poorter in the year 1331. Folio 33, Jacop (James) van der Haghen, poorter, arrived fom Bethune (currently France) 16 December 1432. Folio 61 verso, Andries (Andrew) van der Haghen, son of Gillis (Egidius), poorter, arrived from Etikhove near Oudenaarde 12 September 1498. Folio 61 verso, Arendt (Adrian) van der Haghen, son of Gillis, poorter, arrived from Etikhove 12 September 1498 and 16 November 1499. Folio 63 verso, Andries (Andrew) van der Haghen, born in Marke near Kortrijk, son of Andries, poorter, arrived 23 May 1500 and 6 November 1501. Folio 82 verso, Heer Jan van der Haghen, priest, born in Etikhove, poorter, arrived 7 March 1517 and 19 March 1517. Folio 107 verso, Vincent van der Haghen, son of Jan, and the widow of Michael Pijcket, born in Pamele, arrived 3 September 1535. Folio 111 verso, Jooris (George) van der Haghen, born in Ghent (Gent), son of Jan, poorter, arrived 5 May 1542. Poorters van Sint Winnoksbergen, Vlaamse Stam, nov/dec 1999 (Poorters of Sint Winnoksbergen, Flemish Genealogical Society, Flemish Roots, November/December 1999). Poorter rights accorded after fee payment to the Aldermen of Sint Winnoksbergen: 24 January 1502, Jan (John) van der Haghe of Pitgem (located in Bergh Ambacht), tanner by profession. Note: de French version of the family name van der Hagen (Haghen) is: del Haie, or de la Haye.
Uit De avonturen van een VOC-soldaat Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. gedoopt 6 juli 1675 te Waarschoot. Zijn ouders Jacques en Livinia Passchier. Vader herbergier te Beke, dichtbij Zomergem. Het geboortedorp van Carolus ligt tussen Gent en Eeklo Laatste teken in 1709 te Amsterdam

http://www.isis.breda.nl/SISIS.DLL/criteria?lang=N
Isis Stadsarchief Breda
 

Adriaen van den Haghen

25 mei 1637

Breda

Partij

details

Adriaen van der Haghen

14 mei 1637

Breda

Partij

details

Aert man en vgd, van Haghen

16 september 1639

Alphen

Partij 1, persoon 3

details

Aert van der Haghen

25 maart 1559

Antwerpen (gb)

Poorter

details

Anna van der Haghen

21 december 1708

Breda

moeder

details

Anna van Haghen

10 juni 1634

Breda

doop

details

Catharina van der Haghen

25 januari 1637

Breda

meter

details

Eva van der Haghen

1698 ?

Breda

begravene

details

Govert van den Haghen

14 mei 1637

Burgemeester van Geertruidenberg Breda

Partij

details

Govert van den Haghen

22 april 1637

Breda

Partij

details

Govert van den Haghen

25 mei 1637

Burgemeester Geertruidenberg Breda

Partij

details

Helena Haghen

14 november 1733

Breda

moeder

details

Judith van der Haghen

29 oktober 1689

Breda

moeder

details

Judith van der Haghen

9 januari 1679

Breda

moeder

details

Magdalena van der Haghen

14 mei 1637

Breda

Partij

details

Maghdalena van den Haghen

25 mei 1637

Breda

Partij

details

Marcus van Haghen

1 oktober 1688

Breda

peter

details

Margrita van den Haghen

25 mei 1637

Breda

Partij

details

Maria van der Haghen

19 oktober 1649

Breda

meter

details

Maria van der Haghen

20 juli 1671

Breda

moeder

details

Maria van der Haghen

21 december 1708

Breda

meter

details

Nicolaas van der Haghen

20 augustus 1636

Breda

doop

details

Peeter van den Haghen

25 mei 1637

Breda

Partij

details

Pieter van der Haghen

14 mei 1637

Breda

Partij

details

Robertus van der Haghen

23 april 1747

Breda

peter

details

Roelandus van der Haghen

20 augustus 1636

Breda

vader

details

Roelandus van Haghen

10 juni 1634

Breda

vader

details

Gerardus Haegen

14 september 1800

Breda

bruidegom

details

Gerardus Haegen

14 september 1800

Breda

bruidegom

details

Jacobus van der Haegen

14 januari 1630

Breda

vader

details

Jacobus van der Haegen

19 november 1634

Breda

peter

details

Joanna van Haegen

19 september 1684

Breda

moeder

details

Joannes van de Haegen

9 april 1668

Breda

doop

details

Johan van der Haegen

2 november 1685

Breda

bruidegom

details

Judick van der Haegen

21 januari 1732

Breda

begravene

details

Judith van der Haegen

9 juli 1715

Breda

meter

details

Judith van der Haegen

9 maart 1711

Breda

meter

details

Lucas van der Haegen

10 oktober 1602

Breda

begravene

details

Nicolaas van der Haegen

21 september 1632

Breda

vader

details

Nn van der Haegen

9 oktober 1640

Breda

begravene

details

Petrus Franciscus van der Haegen

14 januari 1630

Breda

doop

details

Reinierus van de Haegen

9 april 1668

Breda

vader

details

Roelant van der Haegen

9 oktober 1640

Breda

relatie

details

Wilhelmus van der Haegen

21 september 1632

Breda

doop

details

1835-09-28 Anthonie Van der

1834

Breda

lidmaat

details

Abel Van

6 december 1705

Breda

bruidegom

details

Adam Hagen

11 februari 1720

Breda

peter

details

Adam Hagen

4 juni 1721

Breda

peter

details

Adriaan van der Hagen

26 december 1723

Breda

peter

details

Adriaan Van

13 januari 1771

Breda

bruidegom

details

Adriaentje van Hagen

31 augustus 1698

Breda

doop

details

Adriana Antonii Van den

20 maart 1739

Ginneken

moeder

details

Adriana Joannis Van

22 februari 1789

Ginneken-Bavel

bruid

details

Adriana Sophie van der Hagen

13 november 1712

Breda

moeder

details

Adriana van de Hagen

10 september 1686

Breda

doop

details

Adriana van der Hagen

12 augustus 1705

Breda

moeder

details

Adriana van der Hagen

1728

Breda

bruid

details

Adriana van der Hagen

23 december 1715 ?

Breda

lidmaat

details

Adriana van der Hagen

5 mei 1713

Breda

moeder

details

Adriana Van

9 augustus 1784

Princenhage

meter

details

Adriana Wouter Van

15 oktober 1721

Breda

meter

details

Adrianus van der Hagen

27 augustus 1626

Breda

peter

details

Adrianus Van

20 november 1735

Breda

peter

details

Albert Van der

2 juni 1748

Breda

bruidegom

details

Alexander Joannis Van

29 maart 1724

Princenhage

vader

details

Amandus Bernardi Van

30 april 1799

Ginneken

vader

details

Amelia van der Hagen

27 juli 1821

Partij

details

Andries Van de

4 april 1707

Breda

peter

details

Anna Abraham Van

27 april 1741

Ginneken

meter

details

Anna Antonia Van

30 april 1799

Ginneken

doop

details

Anna Catharina Van der

3 februari 1684

Breda

moeder

details

Anna Elisabeth ten Hagen

1 augustus 1734

Breda

bruid

details

Anna Elisabeth Van

16 december 1721

Breda

meter

details

Anna Geertruida Hagen

22 december 1768

Breda

doop

details

Anna Lijsbeth van Hagen

25 april 1737

Breda

moeder

details

Anna Margriedt van Der

16 augustus 1705

Breda

bruid

details

Anna Maria Van den

6 november 1775

Breda

meter

details

Anna Maria Van

26 maart 1694

Breda

meter

details

Anna Van

4 december 1778

Princenhage

bruid

details

Anneken van der Hagen

18 maart 1685

Breda

moeder

details

Anneken van der Hagen

24 februari 1683

Breda

moeder

details

Anthoni van der Hagen

14 mei 1708

Breda

relatie

details

Anthonia Martini Hagen

15 september 1584

Breda

meter

details

Anthonia van der Hagen

13 november 1712

Breda

meter

details

Antonette Van

9 april 1690

Breda

echtgenote1

details

Antonia Joannis Van

21 oktober 1761

Princenhage

moeder

details

Antonia Van

27 januari 1706

Breda

meter

details

Antonius Cornelii Van

14 april 1765

Princenhage

vader

details

Antonius Cornelii Van

3 januari 1742

Princenhage

peter

details

Antonius Van

15 juni 1768

Breda

peter

details

Antonius Van

30 september 1754

Princenhage

peter

details

Arent van Hagen

26 augustus 1639

Breda

doop

details

Arent van Hagen

26 augustus 1639

Breda

vader

details

Arnoldus Van

3 december 1738

Breda

peter

details

Arnout Hendrik Van

2 december 1836

Partij

details

Barbara van Hagen

1 september 1631

Breda

meter

details

Bastiaen van der Hagen

20 januari 1685

Breda

relatie

details

Bastiaen Van Hoorn

1671 (os)

Breda

Beambte

details

Bavel Maria Van der

15 mei 1763

Ginneken-Bavel

bruid

details

Belijke van der Hagen

30 september 1695

Breda

meter

details

Berent Van

24 januari 1656

Breda

relatie

details

Casper Van

20 april 1771

Princenhage

peter

details

Caterina van der Hagen

10 september 1644

Princenhage

meter

details

Catharina Arnolds Hagen

9 mei 1630

Breda

meter

details

Catharina Hagen

27 mei 1701

Breda

meter

details

Catharina Hagen

28 november 1688

Breda

moeder

details

Catharina Huberti Van

17 december 1656

Ginneken

meter

details

Catharina van de Hagen

21 augustus 1633

Breda

moeder

details

Catharina van der Hagen

14 september 1638

Breda

meter

details

Catharina van Hagen

1 oktober 1688

Breda

moeder

details

Catharina Van

13 maart 1703

Breda

meter

details

Catharina Van

14 december 1796

Ginneken

moeder

details

Catharina Waltheri Van der

14 oktober 1767

Bavel

meter

details

Catrien Van

16 februari 1780

Princenhage

meter

details

Catrijna Van

2 februari 1687

Breda

moeder

details

Catrina ter Hagen

16 september 1743

Breda

moeder

details

Catrina ter Hagen

16 september 1743

Breda

moeder

details

Catrina ter Hagen

3 december 1744

Breda

moeder

details

Cecilia Van Gool

9 februari 1803

Prinsenbeek

overledene

details

Christianus van der Hagen

2 juni 1684

Breda

peter

details

Claas Pieterse Van de

16 september 1703

Breda

bruidegom

details

Coenraad Hagen

15 februari 1711

Breda

bruidegom

details

Coenraet Hagen

11 februari 1711

Breda

bruidegom

details

Cornelia Adriaanse Van Meel

2 mei 1723

Princenhage

bruid

details

Cornelia Adriani Van den

25 juli 1767

Bavel

meter

details

Cornelia Antonisse Van Tetringh (Teringh)

24 mei 1722

Princenhage

bruid

details

Cornelia Jans van der Hagen

22 maart 1705

Breda

bruid

details

Cornelia Jans van der Hagen

22 maart 1705

Breda

bruid

details

Cornelia Jansen van der Hagen

16 februari 1710

Breda

moeder

details

Cornelia Jansen van der Hagen

8 januari 1708

Breda

moeder

details

Cornelia Van

12 maart 1782

Princenhage

meter

details

Cornelia Van

16 januari 1709

Breda

doop

details

Cornelia Van

5 maart 1743

Princenhage

bruid

details

Cornelia Van

7 december 1743

Breda

moeder

details

Cornelia Van

7 maart 1793

Princenhage

doop

details

Cornelis Petrus Van

5 juli 1705

Breda

vader

details

Cornelis van Hagen

12 juli 1658

Breda

doop

details

Cornelius Joannis Van

22 maart 1751

Princenhage

vader

details

Cornelius Van

7 maart 1793

Princenhage

vader

details

David van der Hagen

26 april 1613

Breda

begravene

details

Dorethea Hagen

22 maart 1773

Breda

begravene

details

Dorothea Rebecca Hagen

29 oktober 1772

Breda

doop

details

Elisabeth Petronella van der Hagen

29 januari 1744

Breda

meter

details

Elisabeth van der Hagen

11 april 1686

Breda

lidmaat

details

Elisabeth van der Hagen

13 februari 1697

Breda

moeder

details

Elisabeth van der Hagen

14 september 1721

Breda

bruid

details

Elisabeth van der Hagen

18 maart 1685

Breda

doop

details

Elisabeth van der Hagen

19 december 1694

Breda

doop

details

Elisabeth van der Hagen

23 maart 1707

Breda

moeder

details

Elisabeth van der Hagen

27 december 1714

Breda

lidmaat

details

Elisabeth van der Hagen

30 maart 1691

Breda

meter

details

Elisabeth van der Hagen

30 september 1695

Breda

moeder

details

Elisabeth van der Hagen

5 mei 1694

Breda

moeder

details

Elisabeth Van der Pas

9 oktober 1780

Breda

begravene

details

Elisabeth van Der

14 mei 1741

Breda

bruid

details

Elisabeth van Hagen

15 februari 1748

Breda

begravene

details

Elisabeth Van

5 juni 1713

Breda

meter

details

Elisabetha Hagen

6 mei 1774

Breda

begravene

details

Eva Petri Janse Van den

3 november 1735

Princenhage

moeder

details

Ferdinand von Hagen

4 september 1819

Partij

details

Floris Van den

4 november 1693

Breda

begravene

details

Floris Van den

5 november 1693

Breda

begravene

details

Francisca Theresia Van

21 juli 1691

Breda

meter

details

Francisca Van

12 juli 1799

Princenhage

meter

details

Franciscus Cornelis Van

december 1835

Breda

patentplichtige

details

Frederik Josephus Hagen

1839

Breda

Geregistreerde

details

Geertruid Maria Van

1716

Breda

lidmaat

details

Geertruij van der Hagen

18 december 1716

Breda

begravene

details

Gerard Hagen (Hagens)

1806

Breda

patentplichtige

details

Gerard Van

22 december 1708

Breda

peter

details

Gerardus Van

16 juli 1682

Breda

peter

details

Gerardus Van

21 april 1771

Princenhage

peter

details

Gerhardus van der Hagen

19 maart 1692

Breda

doop

details

Gertrudis Van

22 november 1710

Breda

meter

details

Gertruijd Van

1721

Breda

lidmaat

details

Gijsbertus Van den

4 mei 1788

Breda

bruidegom

details

Gilze Cornelia Van der

27 april 1806

Ginneken-Bavel

bruid

details

Ginneken Antonia Van

25 april 1761

Ginneken-Bavel

bruid

details

Ginneken Jenneken Janssen Van den

13 mei 1696

Ginneken-Bavel

bruid

details

H.C. Van Convent ten Oever

1807

Breda

patentplichtige

details

Helena Hagen

12 april 1744

Breda

moeder

details

Helena Jan Govaerts Van

8 maart 1734

Ginneken

meter

details

Helena Van Eep

27 augustus 1727

Breda

begravene

details

Hendrik Hagen

22 maart 1773

Breda

relatie

details

Hendrika van der Hagen

27 juli 1821

Partij

details

Henrica Van

1 november 1743

Ginneken

meter

details

Henrick Henrickz Van Ghilze

7 maart 1581

Partij 1, persoon 1

details

Henrick van der Hagen

6 mei 1624

Breda

begravene

details

Henricus Hagen

19 april 1787

Breda

peter

details

Henricus van der Hagen

9 maart 1681

Breda

peter

details

Henricus Van

5 juli 1727

Breda

peter

details

Henriette Van

23 maart 1800

Breda

moeder

details

Hermanus Hagen

6 februari 1682

Breda

vader

details

Hermanus van der Hagen

26 oktober 1719

Breda

relatie

details

Hermanus Van der

18 november 1734

Breda

peter

details

Hoijdonck Cornelius Van

22 juni 1763

Ginneken

peter

details

Huijbrechts Wilhelmina Van

22 september 1807

Princenhage

moeder

details

J.P. Hagen

1845

Breda

patentplichtige

details

J.P. of Haagen Hagen

1850

Breda

patentplichtige

details

Jacob van der Hagen

6 juli 1685

Breda

begravene

details

Jacob van der Hagen

6 juli 1685

Breda

begravene

details

Jacob van Hagen

12 juli 1658

Breda

vader

details

Jacoba Gudilla Van de

1750 ?

Breda

bruid

details

Jacoba van der Hagen

6 januari 1690

Breda

doop

details

Jacobus Hagen

Breda

bruidegom

details

Jacobus Marcelis van der Hagen

25 maart 1632

Breda

peter

details

Jacobus Van den

23 december 1790

Ginneken

peter

details

Jacobus van der Hagen

15 februari 1643

Ginneken

peter

details

Jacobus van der Hagen

23 mei 1686

Breda

doop

details

Jacobus van der Hagen

28 augustus 1727

Breda

peter

details

Jacobus van der Hagen

4 maart 1699

Breda

doop

details

Jacobus van der Hagen

9 juli 1627

Ginneken

peter

details

Jacobus van Hagen

30 november 1632

Ginneken

peter

details

Jacobus Van

3 augustus 1739

Breda

bruidegom

details

Jacqeus de Van

2 mei 1702

Breda

peter

details

Jan Adriaenssen Van

3 mei 1701

Princenhage

Geregistreerde

details

Jan Cornelis Van

18 mei 1727

Breda

bruidegom

details

Jan Elias van der Hagen

8 januari 1708

Breda

peter

details

Jan Hagen

12 april 1680

Breda

getuige 2

details

Jan ten Hagen

9 december 1675

Breda

vader

details

Jan Van de

11 maart 1780

Princenhage

peter

details

Jan Van den

24 mei 1786

Princenhage

peter

details

Jan van der Hagen

19 november 1679

Breda

bruidegom

details

Janna Van

20 oktober 1779

Princenhage

meter

details

Jeanette Simonette ten Hagen

13 juni 1820

Partij

details

Jeanne Louise van der Hagen

4 oktober 1705

Breda

bruid

details

Jenne Maria van Hagen

30 juli 1694

Breda

doop

details

Jenneken Gerrits Van

1685

Breda

lidmaat

details

Joanna Hagen

25 november 1697

Breda

moeder

details

Joanna Isaiae Van

22 juni 1763

Ginneken

moeder

details

Joanna Jacobs Van der

13 april 1677

Breda

meter

details

Joanna Ludovica vander Hagen

3 juli 1701

Breda

bruid

details

Joanna Maria Van

15 oktober 1707

Breda

moeder

details

Joanna Van

29 maart 1724

Princenhage

doop

details

Joannes Baptista Van

1 november 1789

Breda

bruidegom

details

Joannes Jacobus Cornelis Van

29 januari 1735

Breda

peter

details

Joannes Peeter Van

8 maart 1781

Princenhage

vader

details

Joannes Piters Van

16 januari 1709

Breda

vader

details

Joannes ten Hagen

9 december 1675

Breda

doop

details

Joannes van de Hagen

14 december 1630

Breda

peter

details

Joannes van der Hagen

28 mei 1634

Breda

getuige 2

details

Joannes Van

14 april 1765

Princenhage

doop

details

Joannes Van

19 december 1651

Breda

peter

details

Joannes Van

8 april 1713

Breda

getuige 2

details

Johan Heinrich Hagen

6 mei 1774

Breda

relatie

details

Johan Hendrik Hagen

19 april 1770

Breda

vader

details

Johan Hendrik Hagen

22 december 1768

Breda

vader

details

Johan Hendrik Hagen

29 oktober 1772

Breda

vader

details

Johan Jurrien Hagen

13 januari 1723

Breda

peter

details

Johan van der Hagen

19 december 1694

Breda

vader

details

Johan van der Hagen

19 maart 1692

Breda

vader

details

Johan van der Hagen

3 oktober 1688

Breda

relatie

details

Johan van der Hagen

5 mei 1694

Breda

peter

details

Johan van der Hagen

9 februari 1698

Breda

vader

details

Johan Van

25 augustus 1702

Breda

peter

details

Johanna Gijsbregtse Van der

Breda

bruidegom

details

Johanna Hagen

29 december 1652

Breda

meter

details

Johanna Pauli Van

20 juni 1734

Ginneken-Bavel

bruid

details

Johanna Van de

3 juli 1697

Breda

peter

details

Johanna van der Hagen

23 juni 1688

Breda

doop

details

Johanna van der Hagen

30 maart 1691

Breda

doop

details

Johanna Van

1 juli 1742

Breda

bruid

details

Johanna Van

8 juni 1707

Ginneken

moeder

details

Johannes Franciscus Van der

16 augustus 1817

Partij

details

Johannes van de Hagen

10 september 1686

Breda

vader

details

Johannes van de Hagen

2 januari 1688

Breda

vader

details

Johannes van der Hagen

10 augustus 1692

Breda

doop

details

Johannes van der Hagen

12 augustus 1705

Breda

peter

details

Johannes van der Hagen

18 maart 1685

Breda

vader

details

Johannes van der Hagen

24 februari 1683

Breda

vader

details

Johannes van der Hagen

4 maart 1699

Breda

peter

details

Joost van der Hagen

10 augustus 1692

Breda

vader

details

Joost van der Hagen

23 juni 1688

Breda

vader

details

Joost van der Hagen

23 mei 1686

Breda

vader

details

Joost van der Hagen

30 juni 1697

Breda

bruidegom

details

Joost van der Hagen

30 juni 1697

Breda

bruidegom

details

Joost van der Hagen

30 maart 1691

Breda

vader

details

Joost van der Hagen

4 maart 1699

Breda

vader

details

Joost van der Hagen

6 januari 1690

Breda

vader

details

Josijna Van

25 september 1680

Breda

meter

details

Judith van der Hagen

16 februari 1683

Breda

moeder

details

Judith van der Hagen

18 augustus 1719

Breda

meter

details

Judith van der Hagen

18 maart 1717

Breda

meter

details

Judith van der Hagen

19 januari 1720

Breda

meter

details

Judith van der Hagen

25 mei 1685

Breda

moeder

details

Judith van der Hagen

29 augustus 1717

Breda

bruid

details

Judith van der Hagen

9 maart 1681

Breda

moeder

details

Kateleyne van der Hagen

28 oktober 1641

Breda

meter

details

Kind Van Sebracht Van

4 augustus 1678

Breda

relatie

details

Lijsbeth van der Hagen

16 juli 1725

Breda

moeder

details

Lijsbeth van der Hagen

2 januari 1722

Breda

moeder

details

Lijsbeth van der Hagen

26 december 1723

Breda

moeder

details

Lijsbeth van der Hagen

28 augustus 1727

Breda

moeder

details

Lijsbeth van der Hagen

29 september 1729

Breda

moeder

details

Lijsbeth van der Hagen

3 augustus 1732

Breda

moeder

details

Lijsbeth van der Hagen

9 augustus 1693

Breda

bruid

details

Lijsbeth van der Hagen

9 november 1703

Breda

moeder

details

Lijsbeth Van

9 juli 1698

Breda

meter

details

Lucas van der Hagen

7 juli 1602

Breda

relatie

details

Lucas van Hagen

Breda

bruidegom

details

Lucas van Hagen

15 maart 1693

Breda

bruidegom

details

Lucas van Hagen

27 maart 1698

Breda

lidmaat

details

Lucas van Hagen

30 juli 1694

Breda

vader

details

Lucas van Hagen

31 augustus 1698

Breda

vader

details

Lucas van Hagen

6 december 1705

Breda

echtgenoot1

details

Lucas van Hagen

6 december 1705

Breda

echtgenote1

details

Lysbet van den Hagen

9 augustus 1693

Breda

bruid

details

M. van der Hagen

1841

Breda

patentplichtige

details

Margaretha van der Hagen

24 februari 1683

Breda

doop

details

Maria Catryna van der Hagen

28 maart 1700

Breda

bruid

details

Maria Elisabeth Hagen

19 april 1770

Breda

doop

details

Maria Hagen

10 juli 1830

Partij

details

Maria van der Hagen

1 september 1644

Princenhage

moeder

details

Maria van der Hagen

16 januari 1734

Breda

moeder

details

Maria van der Hagen

9 november 1703

Breda

meter

details

Maria van der Hagen

9 oktober 1694

Breda

moeder

details

Mariane van der Hagen

15 december 1659

Breda

moeder

details

Marie Catrijna van der Hagen

28 maart 1700

Breda

bruid

details

Marie van der Hagen

4 februari 1657

Breda

meter

details

Marie van der Hagen

4 februari 1657

Breda

moeder

details

Marijke van der Hagen

28 augustus 1727

Breda

meter

details

Mechlina van der Hagen

16 juli 1725

Breda

meter

details

Meggeltje van der Hagen

8 augustus 1708

Breda

meter

details

Nicolaas Hagen

29 mei 1813

Partij

details

Nicolaas van der Hagen

27 juli 1821

Partij

details

Nn Hagen

25 oktober 1736

Breda

begravene

details

Nn van der Hagen

1660

Breda

lidmaat

details

Nn van der Hagen

20 januari 1685

Breda

begravene

details

Nn van der Hagen

3 oktober 1688

Breda

begravene

details

Nn vna der Hagen

14 mei 1708

Breda

begravene

details

Roelandus van der Hagen

16 november 1638

Breda

peter

details

Roelant van der Hagen

11 maart 1648

Niet vermeld

Poorter

details

Rolandus van de Hagen

30 april 1631

Breda

peter

details

Rolandus van der Hagen

24 juni 1631

Breda

peter

details

Samuel van der Hagen

13 november 1712

Breda

peter

details

Tanneken Hagen

2 november 1701

Breda

meter

details

Theodorus Christophorus Hagen

6 februari 1682

Breda

doop

details

Theunis Hagen

4 juli 1683

Breda

bruidegom

details

Thomas van de Hagen

2 januari 1688

Breda

doop

details

Thomas van der Hagen

9 februari 1698

Breda

doop

details

Ursula van der Hagen

16 december 1635

Breda

moeder

details

53 vermeldingen gevonden op Cornel, allemaal 1719-1768
         Klik hier voor terug naar top van de bladzijde.         
Steven v.d. Haghen
 stamboom Haghen 
uittreksels